സ്വദേശി

  • Published on December 13, 1909
  • By Staff Reporter
  • 242 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                ജവുളി, മഷിപ്പൊടി, ചായനൂൽ, ചീപ്പ് വി. പി.ബങ്കിയായി വിൽക്കുന്നുണ്ട്.  കുടുതൽ വിവരത്തിനു സ്റ്റാമ്പുസഹിതം എഴുത്തയയ്ക്കണം. 

                                                         സി. തിരുമാലുപിള്ള, മാനേജർ,

                                               സ്വദേശി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ക മ്മേർസിയൽ യൂണിയൻ

                                                                        തിരുവാങ്കോട്.

You May Also Like