സ്‌റ്റാമ്പു മാനുവൽ

  • Published on August 25, 1909
  • By Staff Reporter
  • 172 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

            വക്കീലന്മാർ, ഗുമസ്തന്മാർ, വെണ്ടറന്മാർ, ആധാരമെഴുത്തുകാർ, മുതലായവർക്ക് മുദ്രവില സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസു , കരണമാതൃക ഇവകളും അടങ്ങിയ പുസ്തകം.

                                                                                   വില 8  അണ.

                                     സബ് റജിസ്തർ ആഫീസ് ഹർജി ഫാറം

                                  100 - നു പണം 7 . ഒന്നിന് കാശു  8.

                                                   പി. ജി. ലക്ഷ്മണൻപിള്ള.

                                      കൈതമുക്ക്,   തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like