നിങ്ങൾക്കു സുഖക്കേടുണ്ടോ?

  • Published on September 19, 1910
  • By Staff Reporter
  • 288 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                              സുഖക്കേടുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഏതുവിധമായിട്ടുള്ളതായാലും " തനിക്കു ദിവസേനാൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മലശോധന യുണ്ടാകുന്നുണ്ടൊ ? " എന്നു താന്തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കുക. അങ്ങിനെ ശോധനയില്ലാത്തപക്ഷം ഊണിന്നു  ശേഷം കിടക്കാൻപോകുമ്പോൾ ' ഡോൺസ് ജീർണ്ണോദ്യുക്ത ഗുളിക' കളിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 സേവിക്കുക. പിറ്റെ ദിവസം രാവിലെ നിങ്ങൾക്കു സുഖശോധനയുണ്ടായി അധികം ദേഹസുഖം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കാണും. 

                 ദ്രവിച്ച സാധനങ്ങൾ മലകോശത്തിൽ വേണ്ടതിലധികകാലം നിന്നു പോകുന്നതിന്നാണ് മലബന്ധം എന്നു പറയുന്നതു. അതു വിഷകരമായ സാധനങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച് ലോകത്തിലുള്ള സകല വ്യാധികളിൽ പകുതിയിലധികം  വ്യാധികൾക്ക കാരണമായി തീരുന്നു.

              ഇതിൽനിന്നു മലക്കേട്ടു എന്നതു വയറ്റുവേദന, പിത്തം, പിത്തജ്വരം , അരോചകം, അജീർണ്ണം, ക്ഷീണനാഡി, സാധാരണ തളർച്ച, നെഞ്ഞുവേദന, വായൂപദ്രവം, വായ്പുണ്ണ്, ഉഷ്ണരോഗം മുതലായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതു നീടിച്ചു പോയാൽ രക്തം ദുഷിച്ചു ദേഹസൌഖ്യം എന്നന്നേക്കും ഇല്ലാത്ത   സ്ഥിതിയിൽ നശിപ്പിച്ചു കളയും.

                   ഡോൺസ് ജീർണ്ണോദ്യുക്ത ഗുളികകൾ ( അതായതു ഊണിന്നു ശേഷം കഴിക്കുന്ന ഗുളികകൾ ) സസ്യാദി മരുന്നുകളിൽ നിന്നുമാത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതും, ജീർണ്ണകോശത്തിൽനിന്നു ദ്രവിച്ചതും വിഷകരമായതുമായ സാധനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് മേല്പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളെ സ്വസ്തപ്പെടുത്തി ജീർണ്ണ നാഡികളെ ശരിപ്പെടുത്തി പിത്താധിക്യമായ വെള്ളത്തെ പുറത്തു തള്ളി മലകോശത്തെ ശുദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതും ആണങ്ങൾക്കോ പെണ്ണങ്ങൾക്കോ കുട്ടികൾക്കോ വേഗത്തിലും നിർഭയമായുള്ള  സുഖത്തെ തരുന്നതും ആകുന്നു.

             12 ണക്കുള്ള കുപ്പിയുടെ ആകൃതി.

            കുപ്പി ഒന്നിന്ന വില  4 ണ, 8 ണ, 12 ണ.   12 ണ, വിലക്കുള്ള കുപ്പി 60 ഗുളികകളടങ്ങിയതും 4 ണ വിലക്കുള്ള കുപ്പിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ 6 ഇരട്ടി ഗുളികകളുള്ളതുമാണ്. എല്ലാ മരുന്നു ഷാപ്പിലും വില്ക്കപ്പെടും.

                         ഡബിലിയു.  എച്.  ഹല്ലർ , ഏജൻ്റ്,

                                                      ചെന്നപുരി.

You May Also Like