അഞ്ചൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ

  • Published on September 21, 1910
  • By Staff Reporter
  • 337 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                                 അഞ്ചല്‍

                                                                              സ്റ്റാമ്പുകള്‍.

                           ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ തിരുവിതാംകൂര്‍, കൊച്ചി അഞ്ചല്‍ സ്റ്റാമ്പുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വില കൊടുക്കാന്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറുണ്ട്.

                                                                                  സി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യര്‍, ആറ്റിങ്ങല്‍

You May Also Like