കർപ്പൂരാരിഷ്ടം

  • Published on February 05, 1908
  • By Staff Reporter
  • 258 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                      KARPPURARISHTA,

                                          Compound Tincture Of Camphor

                                           A Sovereign Remedy for cholera.

                                                     കര്‍പ്പൂരാരിഷ്ടം.

 ഈ ഔഷധം കൈവശമുണ്ടായിരുന്നാല്‍

വിഷൂചികയെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലാ.

 വിഷൂചികയ്ക്കു ഇത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായ ഒരു സിദ്ധൌഷധം വേറേ ഇല്ലാ. അഗ്നിമാന്ദ്യം, അജീര്‍ണ്ണം, അരോചകം, അതിസാരം, ഛര്‍ദ്ദി മുതലായ രോഗങ്ങളെയും, അവ എത്രതന്നെ മൂര്‍ച്ചയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നാലും ഈ ഔഷധം അത്ഭുതകരമായ വേഗത്തില്‍, പൂര്‍ണ്ണമായി ശമിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ ഔഷധം വിഷൂചികയുടെ ആരംഭത്തില്‍തന്നെ, സേവിക്കുന്നതായാല്‍, രോഗം പ്രബലമായ്ത്തീരുമെന്നോ മരണരൂപമായ് തീരുമെന്നോ ഒരിക്കലും ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ലാ. പരീക്ഷാര്‍ത്ഥം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചു നോക്കുവിന്‍. വില കുപ്പി 1-ന് 10-ണ മാത്രം, തപാല്‍ കൂലി പുറമേ.

You May Also Like