കേരളവാർത്തകൾ - കൊച്ചി

  • Published on January 24, 1906
  • By Staff Reporter
  • 507 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

       മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ "ഔട്ടേജൻസി"യെ ചുങ്കം കച്ചേരിക്ക് സമീപം മാറ്റിയിടുവാൻ മദ്രാസ് തീവണ്ടിക്കമ്പനിക്കാരോട് മലബാർ കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നറിയുന്നു. 

       രാജകുമാരൻ്റെയും പത്നിയുടെയും ആഗമനം പ്രമാണിച്ചു കൊച്ചി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ ജനുവരി 24 നു സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പലഹാര വിരുന്ന് കൊടുക്കുവാനും, മറ്റു വിനോദങ്ങൾ നടത്തുവാനും ആലോചിച്ചു വേണ്ട ഒരുക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 

       കൊച്ചി സർക്കാരിലെ മിക്ക വലിയ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും രാജകുമാരൻ്റെ ആഗമനം സംബന്ധിച്ച് മദിരാശിക്കു പോയിരിക്കുന്നു. 

          ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്ത് ചില ഈഴവരും പുലയരും തമ്മിൽ വലിയ ലഹളയുണ്ടായി. ദേവാരാധനയ്ക്കായി പുലയന്മാർ ഒരു ക്ഷേത്രം കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയെന്നും, ഇതിനെ ഈഴവർ ബലാൽ പ്രവേശിച്ചു കൈവശപ്പെടുത്തി സ്വന്തം ദേവാലയമാക്കിയെന്നും, തന്നിമിത്തം പുലയന്മാർ ഈഴവരുടെ സ്വാമിയാരെയും കൂട്ടരെയും അടികലശൽ ചെയ്തു എന്നും, പുലയന്മാരെ നാട്ടുകൃസ്ത്യാനികളിൽ ചിലർ സഹായിച്ചു എന്നും ആണ് കേസ്സ്. ക്ഷേത്രം തീവെച്ചു നശിപ്പിച്ചുകളകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 

         ബ്രിട്ടീഷ് കൊച്ചിയിൽ ഗവൺമെൻ്റ് വക ഏതാനും സ്ഥലത്ത് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ആക്രമമായി മതിൽ കെട്ടി എന്നുള്ള കേസ്സിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിപ്പാൻ മലബാർ കളക്ടർ ഈയിടെ കൊച്ചിയിൽ വന്നിരുന്നു. മതിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു യൂറോപ്യൻ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ മേൽ ഇതുപോലുള്ള കേസ്സ് റെവന്യൂ ബോർഡിലേക്കയച്ചിരിക്കുന്നു. 

     തൃച്ചൂർ   താലൂക്ക് സമ്പ്രതി ഒടുവിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണമേനോൻ ബി. ഏ. അവർകളെ വടക്കൻ ഡിവിഷ്യൻ പേഷ്കാരുടെ ഹെഡ് ക്ലാർക്കായി തൽക്കാലം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

                      തെക്കേ ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർ മിസ്റ്റർ ശങ്കരമേനോൻ മകരം 5 നു മുതൽ മൂന്നു മാസത്തേക്കും 10 ദിവസത്തേക്കും ഒഴിവ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ ശങ്കുവാര്യരവർകളാണ് പകരം.


              മുപ്പതുവത്സരം മുമ്പ് നിറുത്തലാക്കിയ കൊച്ചി കമേർഷ്യൽ ഏജൻസിയെ വീണ്ടും പുതുക്കിയിരിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്പനിക്കാരുടെ എറണാകുളത്തെ ഏജൻ്റായിരുന്ന ഒരു കേ. നാരായണരായരെയാണ് കമേർഷ്യൽ ഏജൻ്റായി ദിവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കണയനൂർ തഹസിൽദാർ മിസ്റ്റർ വെങ്കിടേശ്വരയ്യർക്കു മൂന്നുമാസം അവകാശ ഒഴിവു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 

Kerala News Round-up - Kochi

  • Published on January 24, 1906
  • 507 Views

It has been learned that the Malabar Collector intends to request the Madras Railway Company to relocate the out agency* currently situated at Mattancherry to a location near the customs station.

To celebrate the arrival of the Prince and his wife, the municipal officials in Kochi have arranged for a sweetmeat feast for the children at the school on January 24, along with other necessary preparations.

Most of the high officials of the Cochin Government have travelled to Madras to mark the occasion of the Prince's arrival.

A few days ago, a significant riot occurred between members of the Ezhava and the Pulaya communities in Kochi state. The dispute originated from the Pulayas constructing a temple for their worship. Allegedly, Ezhavas forcefully entered the temple, took possession of it, and claimed it as their own. This resulted in physical altercations, with the Pulayas assaulting the priests and some Ezhavas. Additionally, it is reported that local Christians aided the Pulayas during the incident. Regrettably, the temple was intentionally set on fire and destroyed as part of the turmoil.

Recently, the Malabar Collector visited Kochi to investigate a case involving a merchant constructing a wall on a piece of land owned by the British Kochi government. The decision has been made to demolish the wall. Similar cases involving European merchants have been forwarded to the Board of Revenue for further review.

Oduvil Kunju Krishna Menon, B.A., the treasury accountant at Trichur Taluk, has been temporarily appointed as the Head Clerk of the Northern Division Peshkar.

Mr. Shankara Menon, the Peshkar of the South Division, has taken a leave of three months and 10 days starting from Makaram 5 (mid-January). During his absence, Mr. Shanku Wariyar will assume his responsibilities.

The Kochi Commercial Agency, which was discontinued thirty years ago, has been reinstated. Mr. K. Narayana Rayar, former agent of the Best and Company in Ernakulam, has been appointed as the commercial agent by the Dewan.

Mr. Venkateswara Iyer, the Tehsildar of Kanayanur, has been granted a three-month leave of absence.

Translator’s note:

*An out-agency is an office, opened in places situated away from the railway station, in order to facilitate the booking of traffic directly to or from such places in conjunction with the railway over which such traffic is to be carried.

Translator
Abdul Gaffoor

Abdul Gaffoor is a freelance translator and copy editor. He has worked as a copy editor, for a Malayalam literary text archiving project by the Sayahna Foundation. He has an M.A. in English and a Post Graduate Diploma in the Teaching of English. Gaffoor lives in Kodungallur, Kerala.

Copy Editor
Lakshmy Das

Lakshmy Das is an author and social innovation strategist from Kumily, Kerala. She is currently pursuing her PhD in English at Amrita University, Coimbatore. She runs Maanushi Foundation, a non-profit organization founded in 2020.

You May Also Like