മേൽത്തരം ഇരണിയൽ കസവുതുണികൾ

  • Published on June 06, 1908
  • By Staff Reporter
  • 254 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 സഹായം  !     സഹായം  ! ! സഹായം  !!

            തുപ്പട്ട, കവണി, പുടവ, മുണ്ടുകള്‍, മുതലായവയും;  തത്ത, താമര, ദര്‍പ്പത്തളം, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, തമിഴ്, എന്നീ അക്ഷരങ്ങള്‍, മറ്റു വിശേഷപ്പണികള്‍ ഇവ അടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങളും, സകലജാതിക്കാര്‍ക്കും അവരവരുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വന്നു പോകാത്ത വിധത്തില്‍, അപേക്ഷ കിട്ടിയതുമുതല്‍  15-ദിവസത്തിനകം വി . പി .യായി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

          മേല്‍ത്തരമായ 3— ാം നമ്പര്‍ കസവുമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും , കുറഞ്ഞത് 60 -ാം നമ്പര്‍ മുതല്‍ 140 -വരെ ഉള്ള നൂല്‍കൊണ്ടു നെയ്യുന്നതും , ആയതു ആവശ്യക്കാരുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

എം.എസ്.ആണ്ടപെരുമാപിള്ള.

      സ്വദേശവസ്ത്രവ്യാപാരസംഘം

ഇരണിയല്‍.   (നെയ്യൂര്‍  P .O .)

You May Also Like