ബഹുമാനം

  • Published on September 21, 1910
  • By Staff Reporter
  • 54 Views

            6 - ക വിലയുള്ളതായ ഒരു വാച്ചു വാങ്ങുന്നവർക്കു 56 സാമാനങ്ങൾ ഇനാമായി കൊടുക്കപ്പെടും . ഉള്ളിൽ കല്ലുള്ളതായ   നിക്കൽ സിൽവർ ലിവർ വാച്ചാണ്.  ഈ വാച്ച് നല്ല ഘനമുള്ളതായും വളരെ ഭംഗിയുള്ളതായും പ്രകാശമുള്ളതായും അധികകാലം നിൽക്കുന്നതായും കണ്ണാടിക്കു മേലെ മൂടിയുള്ളതായും അതിന്മേൽതന്നെ താക്കോലുള്ളതായും ഇരിക്കും. ഇത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതായും കല്ലുള്ളതായും ഇരിക്കുന്ന വാച്ചിന്നു വില  6 -ക മാത്രമാണ്.  ഈ വാച്ചോടുകൂടി പത്തുകൊല്ലത്തേയ്ക്കു ഉത്തരവാദം ചെയ്തതായ ഗാറൻറിപത്രവും താഴേചേർക്കുന്ന 56 സാമാനങ്ങൾ ഇനാമായും അയയ്ക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

                                      സമ്മാനങ്ങൾ.

         ബെൽട്ടു, പവിഴമോതിരം, വാച്ചുചങ്ങല, കമ്പസ്, തോത്സഞ്ചി , മുടിപ്പൂവ്, കണ്ണാടി, വാച്ചുസഞ്ചി, വാച്ചുചരടു, സാമാനങ്ങൾ വെപ്പാനുള്ള ചൈനാ ഡപ്പി 8, കത്തിരി, പേനക്കത്തി, പൂട്ടു, കൈഉറുമാൽ, കണ്ണട, ലേടിപടം, കൊമ്പുചീർപ്പ്, വിളക്കു, അത്തർകുപ്പി, താക്കോൽവട്ടക്കണ്ണി, വാച്ചുകണ്ണാടി, സ്പ്രിങ്ങ്, പെട്ടി, പെൻസ്സിൽ, കരണ്ടി, ഷർട്ടുകുടുക്കുസെറ്റു 1, ചിത്രകാർഡ് 21,  സ്റ്റീൽപെൻ, സോപ്പുകൂടി  ആകെ 56 .

                                         ഫോട്ടോഗ്രാഫ്  മോതിരം.

         ഈ മോതിരം എലൿടറിക്ക് തങ്കത്തിനാലുണ്ടാക്കിയതു - മേൽഭാഗത്തിൽ ചുമപ്പ, പച്ച, വെള്ള, ഒറ്റക്കല്ലു വെച്ചിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു കടുകുപ്രമാണം ഒരു ദ്വാരം വെച്ചു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പടംവെച്ച ഭൂതക്കണ്ണാടി അടക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നോക്കിയാൽ വലിയ രൂപങ്ങളാകിയ ചെടികൾ, എടുപ്പുകൾ മുതലായതു വളരെ അതിശയമായിട്ടു കാണിക്കപ്പെടും. ഇതു വളരെ ആശ്ചര്യം തന്നെ.  ഇത്ര ആശ്ചര്യമുള്ളതായ  മോതിരം 1 ക്കു വില 10 -ണ മാത്രം. ഈ രണ്ടു സാമാനങ്ങൾക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ തമിഴിലോ ഇംഗ്ലീഷിലൊ താഴെപറയുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. 

                                                                                             മേൽവിലാസം,

                                                                  Manager ,    KANAGA &  Co.

                                                                   Park Town, Madras.

  • Published on September 21, 1910
  • By Staff Reporter
  • 54 Views
You May Also Like