വെള്ളക്കുഷ്ഠത്തിന് ശമനൗഷധം

  • Published on September 15, 1909
  • By Staff Reporter
  • 204 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                          BOON TO LEPROSY

                                                  വെള്ളകുഷ്ഠത്തിന് ശമനൌഷധം.

 ഈ മരുന്നു പിരട്ടിയാല്‍, ദേഹത്തുള്ള  ഏതുതരം പററലും പത്തുപതിനഞ്ചുദിവസത്തിനകം മാറുന്നതാണ്. ഒരു ഡപ്പിക്ക് വില 4-ക-6-ണ.

                                                                                   W. N. Dixit,

                                                                             Merchant, Poona.

You May Also Like