ലേഖനങ്ങൾ

  • Published on September 19, 1910
  • By Staff Reporter
  • 492 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

             മലയാള വർത്തമാനപത്രങ്ങളെപ്പറ്റി അവഹേളനമായി " കുത്തും കോളും വെച്ച് ,, പ്രസംഗിക്ക എന്നത് ഈയിട ചില " ഭവ്യന്മാരുടെ ,, യിടയിൽ ഒരു സാംക്രമികരോഗമായി പടർന്നു വരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വ്യസനിക്കുന്നു.  ചില പത്രങ്ങൾ ആഭാസമായ വിധം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നാണ്  അവർ വിലപിക്കുന്നത് :  ഇതു വാസ്തവം തന്നെയാണ്. സുഭാഷിതങ്ങൾ എന്നു വിചാരിച്ച് അവർ തന്നെ ആദരിക്കുന്ന ആഭാസലേഖനങ്ങളെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പത്രങ്ങളുടെ നിന്ദ്യസ്വരത്തെപ്പറ്റി പറയേണ്ടതു ആവശ്യം തന്നെ. എന്നാൽ, വളയും തളയും ആഭരണങ്ങളാണെന്നു വെച്ച്, തളയെ കൈയിലും, വളയെ കാലിലും അണിയുന്നതിനു തുനിയുന്നതു പരിഹാസജനകം ആണെന്ന് ഇവർ ഓർക്കാത്തതാണ് വ്യസനകരം.  പത്രങ്ങളപ്പറ്റി പറയാൻ ഔചിത്യമുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അവയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് യുക്തം തന്നെ: ചന്ദ്രനെയോ സൂര്യനെയോ വിഷയമാക്കി പ്രസംഗിക്കുമ്പൊൾ, അതിൽ കളങ്കം പറ്റിയിരിക്കുമ്പോലെ പത്രങ്ങളിൽ ചിലതിലും ആഭാസലേഖനങ്ങൾ കൊണ്ട് കളങ്കമുണ്ടായി കാണുന്നതു ശോചനീയമാണെന്ന് വ്യസനിക്കുന്നവർ ചാന്ദ്രരോഗത്തിനു ചികിത്സ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരാണെന്നു തന്നെത്താൻ തെളിയിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണു പറയേണ്ടത് ?

                                                                  -------------------------------------

                ഇംഗ്ലീഷ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ   ഇപ്പോഴത്തെ വിവാഹനടപടികളിൽ മുഖ്യമായ ഒരു പരിഷ്കാരം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു മാഡം ബ്രാഡാ എന്നൊരു വിദുഷി  ഒരു പത്രികയിൽ എഴുതുന്നു. അനുരാഗത്തെമാത്രം ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിവാഹം പലേ ദോഷങ്ങളെയും ഉദിപ്പിക്കുന്നു എന്നും, ഇതു പ്രധാനമായി ദാരിദ്ര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നും ആ വിദുഷി പറയുന്നു. വധൂവരന്മാർ അവരുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കാതെ, പരസ്പരാനുരാഗത്തെമാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സമുദായക്ഷേമത്തിന്ന് ന്യൂനത തട്ടുന്നു. പിന്നെ, കർത്തവ്യകർമ്മം എന്ന പദവും മൃതമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രണയസൂചകമായിവിളിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപചാരാർത്ഥമായിരിക്കുന്നതല്ലാതെ, ഹൃദയപൂർവമായ പരസ്പരപ്രണയത്തെ കുറിക്കുന്നില്ലാ. കുട്ടികൾ  ബാല്യത്തിലേ അന്യന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തെ സഹിക്കുന്നില്ലാ.  അനുസരണക്കേട് വളർന്നു വളർന്നു ഓരോരുത്തരും തനിക്കു തോന്നിയവിധം നടക്കുന്നു.  ഒരു കുഡുംബത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനു മുഖ്യമായിവേണ്ടത് അനുസരണവും യോജിപ്പും ആണ്.  ഇവ  ഇല്ലാഞ്ഞാൽ കുഡുംബം തകരാറാവുമെന്നാണ്  ഈ വിദുഷി ഉപദേശിക്കുന്നത്.

                                                                    -----------------------------------

            ഓണത്തെക്കുറിച്ച് ഒറ്റപ്പാലത്തു നിന്നു ഒരു ലേഖകൻ 'മദ്രാസ് സ്റ്റാൻഡാർഡി'ൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ലേഖനത്തിൽ, ഓണത്തിൻ്റെ ഉൽപത്തിയെപ്പറ്റി ഒരു ഐതിഹ്യം പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ് :   കേരളരാജ്യം ഒരു കാലത്തു പെരുമാക്കന്മാർ ഭരിച്ചു വന്നിരുന്നു. ഇവരിൽ ഒരാൾക്കു ഇസ്ലാംമതത്തിൽ ചേരണമെന്നു വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം കലശലായിട്ട് തൻ്റെ ഭരണാധീനന്മാരായ ജനങ്ങളെ മഹമ്മദമതത്തിൽ ചേരുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു. മലയാളബ്രാഹ്മണർ ഇതിന്മേൽ രോഷാകുലരായി. അവർ തിരുവിതാംകൂറിലെ തൃക്കാക്കരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂട്ടമായി ചേർന്ന്, പെരുമാളുടെ മനസ്സിനെ തിരിയെ ഹിന്ദുമതത്തിലെക്കു തിരിച്ചു വിടേണമേ എന്നു ഭഗവാനൊടു പ്രാർത്ഥിച്ചു.  തിരുവോണം ദിവസത്തിൽ ഹിന്തുമതപണ്ഡിതന്മാരും മഹമ്മദപണ്ഡിതന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു വാദം നടത്തുകയും, അതിൽ വെച്ച്, ഹിന്തുമതത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ സമ്മതിക്കേണ്ടിവരുകയും ചെയ്തു. അതിന്മണ്ണം ആ ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഓണം കൊണ്ടാടുന്നു.

                                                   --------------------------------

                       " സ്വാർത്ഥതൽപരതയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ക, യാതൊരാളോടും പരുഷമായി സംസാരിക്കാതിരിക്കുക: സ്ഥിരമെങ്കിലും പ്രേമപൂർണ്ണമായ ഹൃദയത്തൊടു കൂടി ഇരുമ്പിനു തുല്യം ഊർജിതമായും അചഞ്ചലമായും ഇരിക്കുക ,, -- ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ബംബാഗവർണ്ണർ സർ ജാർജ് ക്ലാർക്ക് ഈയിട പുനാനഗരിയിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഉപദേശിച്ചത്.

                                                                      ---------------

                     മദ്രാസ് ഗവർണർ സർ ആർതർലാലി ഉദ്യോഗം ഒഴിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ പകരം ഇപ്പൊൾ കൽക്കത്താ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റീസായിരിക്കുന്ന സർ ലാറെൻസ് ജെൻകിൻസിനെ നിയമിപ്പാനിടയുള്ളതായി ഒരു പ്രസ്താവം ഉണ്ട്.

                                                                    ------------------

From the Editor's Notebook

  • Published on September 19, 1910
  • 492 Views

It has come to our notice that 'some refined persons' are writing editorials filled with barbed remarks and innuendoes deriding Malayalam newspapers. We are aggrieved at the prospect of this tendency which is spreading like an epidemic. They are lamenting that some papers publish insulting editorials. This is true, indeed. It is, of course, necessary for them to speak up about the contemptuous voice of the scornful articles published in papers which they themselves hold in high esteem. But what worries us is the fact that these people do not realise the blunder of wearing an anklet around the wrist and a bangle around the ankle on the assumption, perhaps, that since both are ornaments, it doesn't matter which part of the body they are worn on. Casting aspersions against papers is understandable, if the occasion demands so. People speaking about the sun or the moon are bound to mention the dark spots on those heavenly bodies. Those who worry about the insulting articles in certain papers are, in fact, demanding treatment for the dark spots on the moon. What else shall we say?

****

A knowledgeable lady by the name of Madam Brada has published an article calling for important reforms in regard to the current practice of English weddings. The wise woman says that marriages on the basis of love alone lead to many hardships, chief among them being poverty. The welfare of the society is at stake since the bride and the groom hasten to get united in their bond of love in utter disregard of their immediate surroundings. Not only that, duties and obligations expected of responsible persons too are no longer upheld. Words used to express love and respect for each other have become words of courtesy incapable of generating true mutual love. Children, from early childhood itself, do not put up with restraints imposed on them by others. Increasing disobedience on their part ultimately makes them ill-mannered brats. It is obedience and unity that are primarily required for the well-being of families. A family will be in jeopardy without them. This is the crux of the advice given by this wise woman.

****

A legend about the festival of Onam as provided by a correspondent from Ottappalam in an article published in Madras Standard is as follows:

Kerala was once controlled by a class of rulers known as Perumals. One of the Perumals thought about converting to Islam. As this desire grew stronger, he forced the people under his rule to convert to Islam. The Brahmins of Kerala were enraged over this. They assembled at Thrikkakkara temple and prayed to the lord for a change in the Perumal’s heart. On the day of the festival of Thiruvonam, Hindu and Muslim scholars congregated for a debate over the merits of their respective religions. In the end, the merits of Hinduism were accepted as superior. It is to commemorate this event that the festival of Onam is celebrated.

****

“Uproot selfishness, utter no harsh words to anyone, stay as constant and strong as steel with a loving heart.” This is how Bombay Governor Sir George Clarke advised his audience during a speech at Pune.

****

It is stated that when Sir Arthur Lawley retires on superannuation as Madras Governor, Sir Lawrence Jenkins, who is at present Chief Justice of Calcutta will be appointed in his place.


Translator
Ajir Kutty

K.M. Ajir Kutty is a writer, translator, and poet in Malayalam and English. He has won the M.P. Kumaran Memorial Award for Translation from the Kerala State Institute of Languages and the Jibanananda Das award for translation from the Kolkata based Antonym Magazine. He lives at Edava in Thiruvananthapuram District.

Copy Editor
Priya Iyer

Priya is a partner and co-founder at The Word Salad, a content first company that helps individuals and businesses put their best thoughts forward. She is also an aspiring writer and has dabbled in short stories and poems.

You May Also Like