കേരളീയ നായർസമാജം

  • Published on October 23, 1907
  • By Staff Reporter
  • 644 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                കേരളീയ നായര്‍ സമാജം

                                               ദ്വിതീയ വാര്‍ഷിക യോഗം


മുന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതനുസരിച്ച്  ഈ സഭായോഗം കന്നി 28-29- എന്നീ തീയതികളില്‍ ജൂബിലി ടൌണ്‍ഹാളില്‍ വച്ചു കൂടുകയുണ്ടായി. അഗ്രാസനാധിപത്യം വഹിക്കേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ദത്തു കൃഷ്ണൻ നായരും ഇദ്ദേഹത്തോടൊരുമിച്ച് മലബാറില്‍ നിന്നു മാന്യന്മാരായ ഏതാനും പ്രതിനിധികളും സഭയ്ക്കു വന്നിരുന്നു. ഇവരെയൊക്കെ എറണാകുളം മുതല്‍ വേണ്ടും വിധം സല്‍ക്കരിച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നതിന് സമാജഭാരവാഹികള്‍ ഏര്‍പ്പാടു ചെയ്തിരുന്നു. 26-നു രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുവാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും, വഴിയിലുള്ള ചില അസൌകര്യങ്ങളാല്‍,  രാത്രിയിലാണു ഇവിടെ എത്തിയത്. ഈ അതിഥികളെ  എതിരേറ്റു കൊണ്ടു വരുന്നതിന് പലേ ഗ്രാഡ്വേറ്റുകളും ഇതരന്മാരും, വേളിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു എത്തിയ ഉടന്‍, കൃഷ്ണന്‍ നായരവര്‍കള്‍ക്ക് സമാജഭാരവാഹികള്‍ ഒരു മംഗളപത്രം സമര്‍പ്പിക്കയുണ്ടായി. സഭയുടെ

ഒന്നാം ദിവസം

ആയ കന്നി 28-നു പകല്‍ 3 മണിക്ക് യോഗം കൂടി. നായന്മാര്‍, ബ്രാഹ്മണര്‍, കൃസ്ത്യര്‍, ഈഴവര്‍ മുതലായ പല വര്‍ഗ്ഗക്കാരിലുമുള്ള ആളുകള്‍ ഹാജരായിരുന്നു. അധ്യക്ഷന്‍ അഗ്രാസനം സ്വീകരിച്ച ശേഷം, നായന്മാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയെയും പരിഷ്കരിക്കേണ്ട മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെയും മറ്റും വിശദമാക്കി ഒന്നേകാല്‍ മണിക്കൂറു നേരം പ്രസംഗിച്ചു. (ഈ പ്രസംഗം വഴിയേ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നതാണ്) അനന്തരം, സമാജം വക റിപ്പോര്‍ട്ട്, സിക്രിട്ടരി മിസ്റ്റര്‍ സി. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. ഏ. എഴുതിയിരുന്നത് വായിക്കപ്പെട്ടു.

            സമാജറിപ്പോര്‍ട്ടു കഴിഞ്ഞശേഷം, അധ്യക്ഷന്‍, യോഗത്തില്‍ നിന്ന് തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തുവാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമേയങ്ങളെപ്പറ്റി സദസ്യർക്ക്   മുന്നറിവു കൊടുത്തു. ആദ്യമായി ആലപ്പുഴെ ജില്ലയില്‍ വക്കീല്‍ പി. ജി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ബി. എ. ബി. എല്‍ അവര്‍കള്‍ താഴെ പറയും പ്രകാരം ഒരു പ്രമേയത്തെ നിവേദനം ചെയ്തു.

I. " (1) മരുമക്കത്തായ തറവാടുകളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വസ്തുവിഭാഗം ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

      (2) അച്ഛന്‍ വഴി കിട്ടിയിട്ടുള്ള മുതല്‍,  മക്കളുടെ ഇടയില്‍ തുല്യമായി വിഭാഗം ചെയ്യേണ്ടത് അവശ്യമാകുന്നു.

      (3) (എ) സ്വാര്‍ജ്ജിതസ്വത്തു സമ്പാദിച്ച ആളുകളുടെ താവഴിയില്‍ ഉള്ള അംഗങ്ങള്‍ക്കു മാത്രം അയാളുടെ മരണശേഷം അവകാശപ്പെടുന്നതും, അവരുടെ അഭാവത്തില്‍ മാത്രം ഇതര താവഴിക്കാര്‍ക്കു അതിന്മേല്‍ അര്‍ഹത സിദ്ധിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

          (ബി) സ്വാര്‍ജ്ജിതസ്വത്തിന്‍റെ പകുതിക്കു സമ്പാദിച്ച ആളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കള്‍ക്കും അവകാശം ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു."

         ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവര്‍കള്‍ ഇതിനെ വിശദമാക്കാനായി, താന്‍ വളരെ അന്വേഷങ്ങള്‍ നടത്തി സമ്പാദിച്ച അറിവുകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി എഴുതിയിരുന്ന ഒരു ദീര്‍ഘമായ പ്രബന്ധം ഏതാനും ഭാഗം സദസ്സില്‍ വായിച്ചു. നായന്മാര്‍ പണ്ടത്തെ നിലയില്‍ നിന്ന് ധനകാര്യത്തില്‍ ക്ഷയിച്ചുവരുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് പല തെളിവുകളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ചേര്‍ത്തല മുതലായ ചില താലൂക്കുകളില്‍ കഴിഞ്ഞ പത്തുകൊല്ലമായി നായന്മാരുടെ പക്കല്‍നിന്ന് തീറായും ഒറ്റിയായും കൈമാറീട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കളുടെയും അക്കാലങ്ങളിൽ നായന്മാര്‍ തീറായും ഒറ്റിയായും വാങ്ങീട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കളുടെ മുഴുവൻ രജിസ്റ്റ്രേഷൻ കണക്കുകൾ എടുത്തുകാണിക്കയും, നായന്മാര്‍, വാങ്ങുന്നതില്‍ ഇരട്ടി ഭൂസ്വത്ത് കൈമാറിക്കളയുന്നുണ്ടെന്നു സദസ്യരെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. തറവാട്ടില്‍ കാരണവന്‍റെയും അനന്തരവരുടെയും വഴക്കുകള്‍, കാരണവന്‍റെ ഭാര്യയും മക്കളും മോഷണപ്രവൃത്തി അഭ്യസിക്കുന്ന ക്രമം, അതുനിമിത്തമുള്ള ദോഷങ്ങള്‍, സ്വത്തു വിഭാഗം ചെയ്യേണ്ട ക്രമം മുതലായ പലേ സംഗതികളും അദ്ദേഹം സരസമായി പ്രസംഗിച്ചു. ഇതിനെ പിന്താങ്ങി, പെന്‍ഷന്‍ഡ് സര്‍ജന്‍ എം. നീലകണ്ഠപ്പിള്ള അവര്‍കള്‍, മലബാര്‍ പ്രതിനിധി സി. കുഞ്ഞുരാമന്‍ മേനവന്‍ അവര്‍കള്‍, ഹൈക്കോടതി വക്കീല്‍ മള്ളുര്‍ കേ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ബി എ ബി. എല്‍ അവര്‍കള്‍ എന്നിവരും കുറേ സംസാരിച്ചു. മേപ്പടി നിശ്ചയത്തെ സഭ ഭൂരിപക്ഷം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നതായി "വോട്ട്" എടുത്തു.

        പിന്നീട്, മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലേക്ക് തലേനാള്‍ 50-ാം തിരുവയസ്സ് തികഞ്ഞതില്‍ നായര്‍സമാജം ആനന്ദിക്കുന്നതായും, തിരുമനസ്സിലേക്ക് ദീര്‍ഘായുരാരോഗ്യാശംസനം ചെയ്യുന്നതായും നിശ്ചയിച്ചു. 6 മണി കഴിഞ്ഞ് സഭ പിരിഞ്ഞു.

രണ്ടാം ദിവസം

    തലേനാള്‍ അധ്യക്ഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്മണ്ണം, രണ്ടാം ദിവസമായ കന്നി 29-നു പകല്‍ 2 മണി സമയത്തു തന്നെ സഭായോഗം തുടര്‍ന്നു. ആദ്യമായി, മലബാര്‍ പ്രതിനിധിയായ പാട്ടത്തില്‍ നാരായണമേനോന്‍ എം. എ, ബി. എല്‍ അവര്‍കള്‍, താഴെ പറയും പ്രകാരം ഒരു പ്രമേയം സമര്‍പ്പിച്ചു:-

II.  "നായര്‍ സമുദായത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടന്നുവരുന്ന സംബന്ധം നിയമാനുസൃതമായ വിവാഹമാണെന്നും, അതിനു നിയമശാസനം ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഈ സമാജം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു."

           ഇതിനെ സ്ഥാപിപ്പാനായി, പ്രയോക്താവ് സംക്ഷിപ്തവും യുക്തിയുക്തവുമായ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു. നായന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള സംബന്ധം അഥവാ പുടവകൊട, യഥാര്‍ത്ഥമായ വിവാഹം തന്നെ എന്ന് പാശ്ചാത്യന്മാരായ പല യോഗ്യന്മാരും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും യാതൊരു ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിലും ഉള്ള വിവാഹബന്ധം പോലെ, ഇതും, ശാശ്വതമായിരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു നടത്തുന്നതു തന്നെ എന്നും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയിരുന്നാലും, ഇതിനേ നിയമപ്രവര്‍ത്തകന്മാര്‍ സാധുവായി ഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും; കോടതികളില്‍ പരമ്പരാചാരത്തെയേ അനുസരിക്കാറുള്ളു എന്നും; അതിനാല്‍ ഇതിനു പ്രത്യേക നിയമശാസനം ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്നും നാരായണമേനോന്‍ അവര്‍കള്‍ പ്രതിപാദിച്ചു. ഇതിനെ പിന്താങ്ങി, ഹൈക്കോടതി വക്കീല്‍ പി. രാമന്‍തമ്പി, ബി. എ, എം എല്‍ അവര്‍കള്‍, വിവാഹത്തിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥലക്ഷണം, അര്‍ത്ഥം, ചരിത്രം, നാനാമതങ്ങളുടെയും ഇടയിലുള്ള വിവാഹരീതികളുടെ നിരൂപണം, നായര്‍ വിവാഹത്തിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ നിയമശാസനം ലഭിക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്നീ സംഗതികളെ വിശദമാക്കി, പാണ്ഡിത്യപ്രദർശകമായ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു. ഹൈക്കോടതി വക്കീല്‍ പി. കെ. കേശവപിള്ള ബി. എ, ബി. എല്‍, അവര്‍കളും; ചങ്ങനാശേരി പ്രതിനിധി സി. കേശവപിള്ള അവര്‍കളും ഈ നിശ്ചയത്തെ പിന്താങ്ങിപ്പറഞ്ഞു. മേല്പടി പ്രമേയത്തെ സഭ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു.

          അനന്തരം,

III. "പുതിയ സമ്പ്രദായപ്രകാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസരീതി നായര്‍ സമുദായത്തില്‍ പ്രചാരപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു ധനശേഖരം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു"- എന്ന് കൊല്ലം ഹൈസ്കൂള്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍  കേ. പരമുപിള്ള എം. ഏ  അവര്‍കള്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ പ്രമേയത്തെ പുരസ്കരിച്ച്,  പരമുപിള്ള  അവര്‍കള്‍ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന പ്രബന്ധം വായിച്ചതായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും,  അദ്ദേഹം തന്‍റെ ചിരകാലാന്വേഷണ വിഷയമായഅമേരിക്കൻ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി സംക്ഷിപ്തമായും വിശദമായും ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി. നായന്മാര്‍, കൃഷിയില്‍ മാത്രമല്ലാ, കൈത്തൊഴിലുകളിലും ഏര്‍പ്പെട്ടു നടക്കണമെന്നും; ഇപ്പൊഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് കേവലം സാഹിത്യപരിശീലനമേ സാധിക്കുന്നുള്ളു എന്നും; ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലില്‍ പ്രവേശിച്ച് ഉപജീവനമാര്‍ഗ്ഗം സമ്പാദിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ട സൌകര്യമുണ്ടാക്കണമെന്നും; നായന്മാരുടെ വകയായി, കാലാന്തരത്തില്‍, തീവണ്ടിപ്പാത, കപ്പല്‍സംഘം മുതലായവ ഉണ്ടായിക്കാണ്മാന്‍ തനിക്കാഗ്രഹമുണ്ടെന്നും; അമേരിക്കന്‍ നീഗ്രോ പ്രമാണിയായ ബുക്കര്‍. ടി. വാഷിങ്ടന്‍റെ ജീവിതയത്നങ്ങള്‍ നായന്മാര്‍ക്കു പാഠമായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നും മറ്റും അദ്ദേഹം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇതിനെ പിന്താങ്ങി, മലബാര്‍ പ്രതിനിധി, "കേരളപത്രിക" പത്രാധിപര്‍ സി. കുഞ്ഞിരാമന്‍ മേനവന്‍ ബി. ഏ. അവര്‍കളും ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു. ഈ പ്രമേയവും സഭയില്‍ നിന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.

                       അതിന്‍റെ ശേഷം,

IV. "നായര്‍ സമുദായത്തിന്‍റെ അഭ്യന്നുതിക്കു ഗ്രാമയോഗങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാകുന്നു"- എന്ന്,  കാര്‍ത്തികപ്പള്ളില്‍ പ്രതിനിധി, കീരിക്കാട്ട് തോപ്പില്‍ കേശവപിള്ള അവര്‍കള്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും, കരയോഗങ്ങളുടെ പൂര്‍വ്വചരിത്രം, അധോഗതിക്കുണ്ടായ കാരണങ്ങള്‍, പുനരുദ്ധാരണത്താലുള്ള ഗുണം, പുതുക്കേണ്ട രീതി മുതലായവയെ വിവരിച്ച് എഴുതിയിരുന്ന ഒരു ഉപന്യാസം വായിക്കയും; ഈ പ്രമേയത്തെ മലബാര്‍ പ്രതിനിധി ആര്‍. വിക്രമനുണ്ണി നായര്‍ ബി. ഏ, ബി. എല്‍ അവര്‍കള്‍ പിന്താങ്ങിപ്പറകയും ചെയ്തു. ഈ നിശ്ചയവും സഭ ഒന്നായി സമ്മതിച്ചു.

V. "മേല്‍പറയപ്പെട്ട 1ും 2ും നിശ്ചയങ്ങള്‍ (ഭാഗത്തെയും വിവാഹത്തെയും കുറിച്ചുള്ളവ) അതാതു ഗവര്‍മ്മേണ്ടിലേക്കു അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനും, ഒരു കമീഷന്‍ നിശ്ചയിച്ച് അന്വേഷം ചെയ്ത്, അവയില്‍ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികള്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ട ഏര്‍പ്പാടുകള്‍ ചെയ്യണമെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും, പ്രെസിഡന്റിനെ ഈ സഭ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു "-

      എന്ന്, മലബാര്‍ പ്രതിനിധി, "മനോരമാ" പത്രാധിപര്‍, പി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണമേനോന്‍ അവര്‍കള്‍ സരസമായൊരു ചെറിയ പ്രസംഗത്തില്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും, അതിനെ വക്കീല്‍ ആര്‍. ഗോപാലപിള്ള ബി. ഏ, ബി. എല്‍ അവര്‍കള്‍ പിന്താങ്ങിപ്പറകയും ചെയ്തു.

      പിന്നെ കൊല്ലം പ്രതിനിധി, ഹൈക്കോടതി വക്കീല്‍ കേ. പരമേശ്വരൻപിള്ള ബി.ഏ, ബി. എല്‍ അവര്‍കള്‍, "നായന്മാരുടെ ധനാവസ്ഥ“യെയും, അതു കഴിഞ്ഞു, ബാരിസ്റ്റര്‍ എം. കേ. നാരായണപിള്ള ബി. എ അവര്‍കള്‍ നായന്മാരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു വേണ്ട മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ ഒന്നായ *********** വ്യവസായം, അല്ലെങ്കില്‍ കൂട്ടായ്മത്തൊഴില്‍, എന്ന വിഷയത്തെയും കുറിച്ചു ഓരോ ചെറിയ പ്രസംഗം ചെയ്തു.

          ഈ സമാജത്തിന്‍റെ പ്രവൃത്തിയെ അഭിനന്ദിച്ച് താൻ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന സ്വല്പ തുകയെ സ്വീകരിക്കണമെന്നു അപേക്ഷിച്ചു സ്വാമി അയ്യങ്കാരവർകൾ സഭക്കായി 100 (നൂറു) ഉറുപ്പിക കൊടുത്തതിനെ, സഭ ഏറെ കൃതജ്ഞതാഹ്ളാദസൂചനകളോടെ അംഗീകരിച്ചു.

          അനന്തരം നായര്‍ സമാജത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ സഫലീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ള, മാന്നാര്‍ വെച്ചുരേത്തു എസ്. കൃഷ്ണപിള്ള, കോടന്തുരുത്തു ഗോവിന്ദന്‍ കര്‍ത്താ, തുറവൂര്‍ കോവിലകത്തു ശങ്കുണ്ണി കര്‍ത്താവു മുതലായി ഏതാനും പേര്‍ക്ക് അഭിനന്ദന പത്രങ്ങള്‍ നല്‍കപ്പെട്ടു.


            ഈ രണ്ടാം വാർഷികയോഗം സഫലമായി നടന്നതിനേക്കുറിച്ച് അഭിനന്ദനങ്ങളും തിരുവിതാംകൂറുകാരുടെ സൽക്കാരവിശേഷത്തിനായി നന്ദി പറഞ്ഞു. അടുത്ത യോഗം കൊച്ചിയിലോ മലബാറിലോ കൂടുന്നതിന് വഴിയേ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചും സഭാനാഥൻ യോഗത്തെ ഉപസംഹരിച്ചു. ഇതു സംബൻന്ഡിച്ചു കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ അവര്‍കള്‍ക്ക് മംഗളമാശംസിച്ച്, ജസ്റ്റിസ് . എ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവര്‍കള്‍ രചിച്ച ഗാനത്തോടു കൂടിയും, സഭാനാഥനും സദസ്യര്‍ക്കും സമാജപ്രവര്‍ത്തകന്മാര്‍ക്കും വന്ദനങ്ങള്‍ നല്‍കിയും, മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലേക്ക് ദീര്‍ഘായുരാശംസനം ചെയ്തും, 5 മണിക്കു സഭ പിരിഞ്ഞു.

      ആകപ്പാടെ സമാജമഹായോഗം ഇത്ര ഭംഗിയിലും ഫലത്തിലും നടന്നു പോവാന്‍ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളവരില്‍ മെസ്സേഴ്സ് സി. കൃഷ്ണപിള്ള, സി. വി. രാമന്‍പിള്ള മുതലായ നിര്‍വാഹക സംഘക്കാരുടെയും,  എ. എം. കുമാരപിള്ള, ആര്‍. ഗോപാലപിള്ള എന്നീ സിക്രട്ടറിമാരുടെയും,  സര്‍വോപരി, ആര്‍. അച്യുതന്‍ പിള്ള (ബി. ഏ) തുടങ്ങിയ വാളണ്ട്യര്‍മാരുടെയും ശ്രമങ്ങളെ ഏറ്റവും അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

Kerala Nair Society

  • Published on October 23, 1907
  • 644 Views

Kerala Nair Samajam

Second Annual Meeting

As per the previously established schedule, the meeting took place at Jubilee Town Hall on the 28th and 29th of Kanni (Mid-October). Honourable Mannathu Krishnan Nair, slated to preside over the gathering, along with several dignitaries from Malabar, attended the meeting. The community leaders had organised their transportation from Ernakulam, ensuring that everyone was properly taken care of during the journey. Despite the initial plan to arrive in Thiruvananthapuram on the morning of the 26th, unforeseen inconveniences led to their late-night arrival. Upon reaching Veli, a warm welcome awaited the guests, drawing the presence of many graduates and other attendees. Upon Krishnan Nair's arrival in Thiruvananthapuram, the community leaders presented him with a Mangalapatra (letter of felicitation).

The meeting took place on the 28th of Kanni*, marking the first day of the congregation, commencing at 3 o'clock in the afternoon. Attendees included individuals from diverse castes such as Nairs, Brahmins, Christians, Ezhavas, etc. Upon assuming the chair, the President delivered a speech lasting one and a quarter hours, expounding on the current state of the Nairs and outlining proposed reforms. (Note: The full text of the speech will be published later.) Following this, the society's report was presented by Secretary Mr. C. Krishna Pillai, B.A.

After the community report, the chairman informed the audience about the resolutions to be approved by the meeting. Lawyer P. G. Govinda Pilla B. A. B. L from Alappuzha district moved a resolution as follows:

I. (1) The Marumakkathayam household's estate should be partitioned to ensure its prosperity.

(2) It is essential to distribute the property inherited from the father equally among the children.

(3)(a) Claims to the property acquired by an individual shall be restricted to matrilineal dependent members after the individual's demise, with other dependents being entitled only in their absence.

(b) The wife and children of the acquirer are entitled to half of the property.

To elucidate, Govinda Pilla shared excerpts from an extensive paper he had authored, drawing on the insights gained through thorough research. He highlighted numerous indicators of the Nairs' financial decline from their previous standing. Specific taluks, such as Cherthala, were singled out, with comprehensive registration figures provided for properties transferred from the Nairs over the past decade, along with those acquired during the same period. Govinda Pilla emphasised that the Nairs were relinquishing twice the amount of landed property as they were acquiring. In his articulate presentation, he delved into various topics, including the familial disputes between the family head (Karanavar) and his nephews and nieces, the sequence in which the family members engaged in theft, the resulting detrimental consequences, and the recommended order for property division. Supporting Govinda Pilla's findings, retired surgeon M. Neelakanta Pillai, Malabar Representative C. Kunju Raman Menavan, and High Court Advocate Mallur K. Govinda Pilla B.A.B.L. provided detailed insights. The majority of the assembly concurred with the decision through a vote.

Subsequently, it was agreed to officially express the jubilation of the Nair Samajam on the auspicious occasion of the Maharajah's 50th birthday, extending heartfelt wishes for his enduring health and wellbeing. The congregation concluded after 6 o'clock.

On the second day

As per the President's request from the preceding day, the meeting resumed on the second day, Kanni 29, at 2 o'clock in the afternoon. To kick off the proceedings, the representative of Malabar, Pattathil Narayana Menon M.A. and B.L., proposed a resolution as follows:

II. "This Samajam is of the opinion that the marriage (Sambandham) now taking place in the Nair community is a legal marriage and should be codified."

To establish this, the proposer gave a concise and logical speech. Many Western gentlemen have agreed that the union (Sambandham) or pudavakoda among Nairs is a true marriage, and that, like marriage between any caste, it is intended to be permanent. To substantiate this, the proposer delivered a succinct and reasoned speech. Numerous Western individuals have concurred that the union (Sambandham) or pudavakoda among Nairs is indeed a genuine form of marriage. They assert that, akin to marriages in any caste, it is inherently intended to be a lasting and permanent commitment. Nevertheless, legal practitioners do not recognise this as valid; within the courts, adherence to traditional customs is the norm. Therefore, Narayana Menon argued that there should be specific legislation addressing this matter. To support this stance, High Court lawyer P. Raman Thambi, B.A., M.L., delivered an insightful speech elucidating the true essence of marriage, its significance, historical context, a critique of marriage practices across different denominations, and the imperative for a bona fide Nair marriage law. High Court Advocate P.K. Kesavapillai, B.A., B.L., and Changanassery Representative C. Kesavapillai also voiced their support for this proposition. The motion received unanimous approval from the assembly.

Subsequently, Kollam High School Headmaster K. Paramupilla M.A. read the resolution:

III. "There is a need to raise funds to popularise the new system of education in the Nair community."

In endorsing this resolution, the document prepared by Paramupilla was acknowledged as read within the assembly. Subsequently, he delivered a concise yet detailed speech on his lifelong research topic – the American educational system. He suggested that Nairs should not only be involved in agriculture but also in handicrafts. Given the current education system, literary training is the only option available. Efforts should be made to enter various professions and create the necessary facilities to earn a livelihood. It is desired that railways, fleets of ships, etc., be established in due course of time. It was emphasized that the life and efforts of the American Negro leader, Booker T. Washington, should serve as a lesson for Nairs and others alike. In support of this, C. Kunhiraman Menavan B.A., the Malabar representative and editor of "Keralapatrika," delivered a speech. The assembly unanimously accepted this resolution as well.

                       After that,

IV. "Establishing village meetings is essential for the welfare of the Nair community," expressed Keerikat Thoppil Kesavapillai, the Karthikapalli representative. An essay describing the early history of the Karya Yogas (village assemblies), the reasons for their decline, the benefits of restoration, and the proper methods for their renewal was read. R. Vikramanunni Nair B.A, B.L., the Malabar representative, supported this perspective. The congregation unanimously agreed upon this decision.

The Malabar Representative and Editor of "Manorama," P. Kunjukrishna Menon, delivered a concise and affirmative speech, proposing the following actions:

V. "This House hereby authorises the President to refer the aforementioned resolutions 1 and 2 (relating to partition and marriage) to the respective Governments. Furthermore, the President is empowered to appoint a commission to investigate these matters and facilitate the necessary arrangements for implementing the outlined provisions."

This proposal received support from the lawyer R. Gopalapilla B.A, B.L.

Then, the Kollam Representative and High Court Advocate K. Parameswaran Pillai BA, B.L., addressed the assembly on the "Financial condition of the Nairs." Following his speech, Barrister M. K. Narayana Pillai B.A. delivered a brief talk on the subject of *** (text missing) *** industry or collective employment, highlighting it as one of the means for the prosperity of the Nairs.

Appreciating the work of the society, Swami Iyenkar generously donated 100 rupees and requested the society to accept the small amount he was contributing. The society expressed immense gratitude and gladly accepted his donation.

Later, letters of appreciation were presented to individuals such as Mannar Vechurethu S. Krishna Pillai, Kodanthuruthu Govindan Kartha, Thuravoor Kovilakatu Shankunni Kartha, and others for their dedicated efforts in fulfilling the objectives of the Nair Samajam.

The Speaker extended congratulations to the people of Travancore for the successful conduct of the second annual meeting and expressed gratitude for their hospitality. He concluded the meeting by proposing that the next gathering should take place in Kochi or Malabar, a decision that would be made in due course. The assembly adjourned at 5 o'clock, following a song composed by Justice A. Govinda Pilla, felicitating Mr. Krishnan Nair, conveying salutations to the congregation members and community workers, and wishing the Maharajah a long and healthy life.

Therefore, the efforts of executive team members Messrs. C. Krishnapilla and C. V. Ramanpilla, along with the secretaries A. M. Kumarapilla and R. Gopalapilla, and above all, volunteers like R. Achyuthan Pillai (B.A), are also to be highly appreciated.

Translator’s note:

*Kanni : Refers to a month in Malayalam calendar.

Translator
Abdul Gaffoor

Abdul Gaffoor is a freelance translator and copy editor. He has worked as a copy editor, for a Malayalam literary text archiving project by the Sayahna Foundation. He has an M.A. in English and a Post Graduate Diploma in the Teaching of English. Gaffoor lives in Kodungallur, Kerala.

Copy Editor
Lakshmy Das

Lakshmy Das is an author and social innovation strategist from Kumily, Kerala. She is currently pursuing her PhD in English at Amrita University, Coimbatore. She runs Maanushi Foundation, a non-profit organization founded in 2020.

You May Also Like