എച്ച്. എൻ. ബാനർജി കമ്പനി

  • Published on January 24, 1906
  • By Staff Reporter
  • 262 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                       ഫുള്‍ക്രൌണ്‍, ഹാഫ് റായൽ, ഹാഫ് ക്രൗൺ

                                                           REPPOX PRESS

                                                       (അച്ചടിയന്ത്രം)

       ഒരു മണിക്കൂറില്‍ 380 അടി അടിക്കാം.

 (മേത്തരം തേക്കുതടിയും ഇരുമ്പും കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടതു)

             ഭാരം ഫുള്‍ക്രൌണ്‍  46- സീയര്‍

             ഹാഫ് റായൽ                45- സീയര്‍

             ഹാഫ് ക്രൗൺ              34- സീയര്‍

 ബാനര്‍ജിയാല്‍ നവീനമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതു.

 *******ഏതുതരത്തിലുള്ള അച്ചടിവേലകളും ഈ യന്ത്രംകൊണ്ട് എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യപ്പെടാം. ഒരുമണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഒരാളിനു തന്നെ 380 കോപ്പി അടിയ്ക്കാം.

                                                         വിലവിവരം.

                        ഫുള്‍ക്രൌണ്‍പ്രസ്സ് ***** അംഗുലം          48ക.

                        റെയില്‍വേ ട്രാൻസിറ്റ്  മുതലായവ  15ക.

                        ഹാഫ് ക്രൗൺ പ്രസ്സ് ***** അംഗുലം      15ക.

                      റെയില്‍വേ ട്രാൻസിറ്റ് മുതലായവ      11ക.

                        ഹാഫ് റായല്‍പ്രസ്സ് *****അംഗുലം   46ക.

                     റെയില്‍വേ ട്രാൻസിറ്റ് മുതലായവ    14ക.

അപേക്ഷയോടുകൂടി തപാല്‍കൂലി മണിയാഡറായി കിട്ടാത്തപക്ഷം സാമാനം അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതല്ല.

 ഈ യന്ത്രത്തെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിക്കുമ്പോള്‍ താഴെപ്പറയുന്ന സാമാനങ്ങള്‍ വിലകൂടാതെ കൊടുക്കപ്പെടും.

 അപ്പര്‍, ലോവര്‍, ഈ രണ്ടു കേസുകളിലും ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് ്അക്ഷരങ്ങള്‍, ഒരുസെറ്റ് അക്കങ്ങള്‍, ഒരുസെറ്റ് സ്ക്വാഡ്‍സ്. ഒരുസെറ്റ് കൊട്ടേഷന്‍, ഒരുസെറ്റ് *********************************ഒരുറോളര്‍, ഒരു ഗാലി, ഒരു കമ്പോസിംഗ്സ്റ്റിക്, ഒരു ചേസ്, ഒരു പെട്ടിമഷി ഇത്യാദി

 4 വര്‍ഷത്തെക്കു തീര്‍ച്ചയായ സാക്ഷ്യപത്രം കൊടുക്കാം. 

 അപേക്ഷകള്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍തന്നെ ആയിരിക്കണം.

          അപേക്ഷിക്കേണ്ട മേല്‍വിലാസം.

                                      H. N. BANERJEE & C0MPANY

                                                       Inventers of the

                                REPPOX PRINTING PRESS

               No,100, Upper ........ road

                                             P O BAG BAZAR (South

                                                                               CALCATTA

 

You May Also Like