ലേഖകന്മാർ

  • Published on December 22, 1909
  • By Staff Reporter
  • 178 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

           തിരുവിതാംകൂറിലെ പലേ പ്രധാനപ്പെട്ടസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും, കൊച്ചി, മലബാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ലേഖകന്മാരായിരിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ അവരവരുടെ യോഗ്യതാസാക്ഷ്യപത്രങ്ങളോടുകൂടി അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണമെന്ന് ഇതിനാൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.        

                                                                                                                 എന്ന്

                                                " സ്വദേശാഭിമാനി ,, പത്രാധിപർ.

You May Also Like