നോട്ടീസ്

  • Published on March 14, 1908
  • By Staff Reporter
  • 183 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

       തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും, റദ്ദ് ചെയ്ത, പല ഇനത്തിലുമുള്ള സ്റ്റാമ്പുകളെ ശേഖരിച്ച്, ചില്ലറയായും മൊത്തമായും അയയ്ക്കുന്ന ഏജൻറന്മാർക്ക് തക്കതായ കമ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. കമ്മിഷൻ വിഷയമായും മറ്റും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെക്കാണുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ എഴുതിച്ചോദിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

                                                                   ടി.എം. രാമൻതമ്പി, ജെനറൽമർച്ചൻ്റ്,

                                                                        ജില്ലാക്കോർട്ടിനു പടിഞ്ഞാറുവശം,

                                                                                                                      തിരുവനന്തപുരം.


You May Also Like