പുതിയ നോവൽ ഈസ്റ്റ് ലിൻ

  • Published on June 30, 1909
  • By Staff Reporter
  • 213 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

              ഇംഗ്ലീഷ് മൂലഗ്രന്ഥം എട്ടുലക്ഷം പ്രതികൾ വിറ്റിരിക്കുന്നു.  ശൃംഗാര വീര കരുണാദി നവരസങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഇതര മലയാള നോവൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വായിച്ചാൽ ബോധമാകും. 

 1 ാം ഭാഗം  ഈ കർക്കടകം  1-  നും

 2 ാം ഭാഗം   ********  ചിങ്ങത്തിലും                                തയാർ

ആകെ പുറങ്ങൾ  700 -നു മേൽ.

എങ്കിലും വില ഓരോ   ഭാഗം  1 രൂപ.

ആവശ്യക്കാർ ഇച്ഛാഭംഗപ്പെടാതെയിരിക്കണമെങ്കിൽ, മുൻകൂട്ടി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

                                                                                 എന്ന്, കേ.ജി തമ്പി,

                                                                                            മാവേലിക്കര.

You May Also Like