രാജധാനിവാർത്ത

  • Published on February 09, 1910
  • By Staff Reporter
  • 375 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

            ഞങ്ങളുടെ ചില സഹജിവികൾ ഇതിൽ നിന്നു വർത്തമാനങ്ങൾ പകർത്തുമ്പോൾ, അവ ഈ പത്രത്തിൽ നിന്നു ഗ്രഹിച്ചതാണെന്നു കൂടെ മേലാലെങ്കിലും പ്രസ്താവിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.                                                                            [ സ്വ . പ . ]

                                                         --------------------------------------

                                            തിരുവനന്തപുരം.

        ' വെസ്റ്റേൻസ്റ്റാർ '  പത്രാധിപരായ മിസ്തർ കെല്ലി ആ ജോലി വിട്ടിരിക്കുന്നതായി അറിയുന്നു.

                                                ------------------------------------

             പൊലീസ് സൂപ്രെണ്ടു മിസ്തർ ബെൻസ്ലി ഇന്നലെ നെയ്യാററിങ്കര മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെക്ക് സർക്കീട്ടു പോയിരിക്കുന്നു.

                                                         --------------------------------

        ഡാൿടർ മിച്ചൽ സർവകലാശാലവക പരിശോധന സർക്കീട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടെ മടങ്ങി എത്തിയിരിക്കുന്നു. 

                                                              ------------------------

             തിരുവിതാങ്കൂർ സ്റ്റേറ്റ് ഗെസ്റ്റായി വരുന്ന മിസ്തർ കേ. ജി. ഗുപ്താ ഈ ഫെബ്രവരി 27- നു ഈ നഗരത്തിലെത്തുന്നതാണുപോൽ. 

                                       -------------------------------------

                വിദ്യാഭ്യാസകാര്യാർത്ഥം ഒരു ' എഡ്യൂക്കേഷനൽ ബ്യൂറോ  ആൻഡ് ലൈബ്രറി ' എന്ന ഗ്രന്ഥശാല ഏർപ്പെടുത്താൻ ഗവർന്മേണ്ടു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

                                     -----------------------------------

                കൊട്ടാരക്കര എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടരായി 40- ക ശമ്പളത്തിൽ, എക്സൈസ് കമീഷണരാഫീസിൽ ക്ലാർക്കു മിസ്തർ എ. വി. ജോൺ ബി.ഏ. - യെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

                                        -------------------------------------

            ദിവാൻ മിസ്തർ രാജഗോപാലാചാരി ഇന്നലെ വടക്കൻ താലൂക്കുകളിലെക്കു സർക്കീട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. കാലടിയിൽ പ്രതിഷ്ഠസംബന്ധിച്ചുള്ള അടിയന്തിരത്തിന് അവിടെ എത്തുന്നതാണ്.

                                                   ------------------------------

               കൃഷി ഡയറക്ടർ ഡാൿടർ കുഞ്ഞൻപിള്ള മിനിഞ്ഞാന്നു സർക്കീട്ടു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുമ്പൊൾ കൃഷിസംബന്ധമായ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണെന്നും അറിയുന്നു.

                                                     ----------------------------------

                  നെയ്യാറ്റിങ്കര തഹശീൽ മിസ്തർ പത്മനാഭപിള്ള മൂന്നുമാസത്തെ ഒഴിവു വാങ്ങിയതിന്നു പകരം, ഏററുമാനൂർ നിന്ന്  മിസ്തർ എൻ. നീലകണ്ഠപ്പിള്ള ബി. ഏ - ബി. എൽ - നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

                                                    ------------------------------------

                     

You May Also Like