സ്വദേശി

  • Published on September 29, 1909
  • By Staff Reporter
  • 206 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ജവുളി, മഷിപ്പൊടി, ചായനൂൽ, ചീപ്പ് - ഇവ വി.പി. ബങ്കിയായി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരത്തിനു  സ്റ്റാമ്പുസഹിതം എഴുത്തയയ്ക്കണം.

                                                    സി.തിരുമാലുപിള്ള, മാനേജർ,

                                                 സ്വദേശി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ്

                                      കമ്മർസ്യല്‍ യൂനിയൻ; തിരുവിതാംകോടു.

You May Also Like