സ്വദേശിസാധനം

  • Published on July 23, 1909
  • By Staff Reporter
  • 250 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

        പല തരത്തിലുള്ള ജവുളി, മഷിപ്പൊടി, ചായനൂൽ, ചീപ്പ് - ഇവ വി.പി. ബങ്കിയായി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരത്തിനു ആവശ്യക്കാർ സ്റ്റാമ്പുസഹിതം എഴുത്തയയ്ക്കണം.

                                        സി. തിരുമാലുപിള്ള,   മാനേജർ  ,

                                          സ്വദേശി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ്

                                       കമ്മെർസിയൽ യൂണിയൻ; തിരുവിതാംകോടു.

You May Also Like