വിശേഷപ്പെട്ട ഇരണിയൽ കസവുതരങ്ങൾ

  • Published on April 04, 1910
  • By Staff Reporter
  • 275 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

            മേൽത്തരമായ കസവും 140- ാം നമ്പർ വരെ ഉള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് നെയ്യിച്ചതുമായ തുപ്പട്ടാ, കവണി, പുടവാ, ദാവണി, മുണ്ടുകൾ  മുതലായവയും തത്ത, താമര, ദർപ്പത്തളം , ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, തമിഴ് മുതലായ അക്ഷരങ്ങളും മറ്റു വിശേഷപ്പണികളും അടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ സകലജാതിക്കാർക്കും അവരവരുടെ അപേക്ഷാനുസരണം യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരാത്തവിധത്തിൽ അപേക്ഷ  കിട്ടിയതു മുതൽ 15- ദിവസത്തിനകം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്ത തറികളിൽ നെയ്യിച്ചു വി. പി. യായി അയച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതാകുന്നു.

                                                                                                                 എന്ന്

                                                   എ. കെ. ററി. താണുലിംഗംപിള്ള

                                                                                             ആൻഡ് കൊ

                                                                        ക്ളാത്തുമർച്ചൻറ് സ് .

                                                                          പന്നികോട്  - ഇരണിയൽ.

You May Also Like