ആവശ്യമുണ്ട്

  • Published on August 22, 1908
  • By Staff Reporter
  • 255 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 പുളിങ്കുന്ന് പ്രൈവറ്റു മെഡിക്കല്‍ ഡിസ്പെന്‍സറിയുടെ ആവശ്യത്തിലെക്ക് പരീക്ഷാവിജയിനിയായ ഒരുമിഡ് വൈഫിനെ- (സൂതികര്‍മ്മിണി) ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കെറ്റുകള്‍ സഹിതം തങ്ങള്‍ക്കു കിട്ടേണ്ടതായ ശമ്പളത്തുകയെ കാണിച്ചു ചിങ്ങം 15-ാനു-ക്കകം താഴെകാണുന്ന മേല്‍വിലാസത്തില്‍ അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം. കൂടുതല്‍ വിവരം എഴുതിചോദിച്ചാല്‍ അറിയിക്കുന്നതാണ്- എന്ന്,

പുളിങ്കുന്ന്                                                                 എം ആര്‍. ഗോപാലപിള്ള,

17-12-83                                                                     മെഡിക്കല്‍ പ്രാക്റ്റീഷണര്‍

                                                                                                          പുളിങ്കുന്ന്;

                                                                                                                 അമ്പലപ്പുഴ.                                                                                                                                                         

You May Also Like