പുതിയ ചരക്ക്

  • Published on June 30, 1909
  • By Staff Reporter
  • 166 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                               ശീലക്കുടകൾ, പുതിയവ.

  12 -ണ  മുതൽ  15 -രൂപ വരെ വിലയ്ക്കുണ്ടു.

         ജവുളികൾ, കസവുനാടകൾ, ചീട്ടിത്തുണികൾ, ഇഴനൂലുകൾ, ബനിയൻ  ( രണ്ടര അണ മുതൽ മൂന്നു രൂപ വരെ ) ഇവയെല്ലാം പുതിയവ ഇവിടെ കിട്ടും.

    ഒരേ വില !   തർക്കമില്ല !!       ക്ലിപ്തവില !!!

                                                                              എസ്.ആദംശേട്ടു.

                                                                     ചാല ബജാർ, തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like