സംഭാവന

  • Published on January 24, 1906
  • By Staff Reporter
  • 282 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

വക്കത്ത് കൊച്ചു പപ്പുതരകൻ അവർകൾ ഈ പത്രികയ്ക്കായി അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ചു രൂപ സംഭാവന ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു. 

 

You May Also Like