ഉഷാനിരുദ്ധം

  • Published on June 21, 1909
  • By Staff Reporter
  • 190 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

          പരിഷ്കൃത രീതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു സംഗീതനാടകം. താമസിയാതെ പുറത്താകുന്നതാണ്. ആവശ്യക്കാർ താഴെപ്പറയുന്ന ആളോടു ആവശ്യപ്പെടുക.                  വില പണം  2 .

                                                                      കേ. കൃഷ്ണപിള്ള,

                                                                     പുളിമാത്തു - വാമനപുരം.

You May Also Like