പരസ്യങ്ങൾ

  • Published on March 14, 1908
  • By Staff Reporter
  • 217 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                            കേരളൻ.

                                                           മാസിക പത്രഗ്രന്ഥം.

                                    വില , ആണ്ടേക്കു 3 ക; മുൻകൂറു 2 -ക.

                                     കേരളൻ ആഫീസ് , തിരുവനന്തപുരം.

                                                                 മുസ്ലിം.

                              മുഹമ്മദീയമലയാളമാസിക പത്രഗ്രന്ഥം.

                               വില ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് 1 രൂപാ മാത്രം.

                                     വക്കം, ചിറയിങ്കീഴ് - അഞ്ചുതെങ്ങ്.

                                                                        ശാരദ.

                            മലയാളസ്ത്രീജനമാസിക പത്രഗ്രന്ഥം.

                             വില , ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് 2 -ക.

                                 " ശാരദാ ,, വകുപ്പ് ;

                                  " സ്വദേശാഭിമാനി ,, പ്രെസ്സ് ;

                                             തിരുവനന്തപുരം.

                                                മദനസേനചരിതം.

                                              പുതിയഗാനനാടകം.

                                 വില 12 - ചക്രം. ( 7 - അണ)

                                 അഞ്ചൽകൂലി - 1 - ചക്രം - ( അര അണ)

                                  ആവശ്യക്കാർ ഉടൻ അപേക്ഷിക്കണം.

                                     ആർ . നീലകണ്ഠപ്പിള്ള,

                                              മുൻസിഫ് കോടതി വക്കീൽ

                                     കുന്നുമ്പുറം ; വഞ്ചിയൂർ, തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like