തന്നത്താൻ തുറക്കുന്ന പാക്കറ്റ് സേവിങ് ബാങ്ക് എന്ന പണപ്പെട്ടി

  • Published on December 10, 1909
  • By Staff Reporter
  • 196 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ജെർമൻവെള്ളിയാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്. 4 -ണത്തുട്ടുകൾ ഒന്നൊന്നായി അതിന്നുള്ളിലിട്ടാൽ പുറമെ ചോർന്നു പോകാത്ത വിധം ഉപായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുക പത്തുരൂപ തികഞ്ഞാൽ പെട്ടി താനേ തുറക്കും.

                  ഒന്നിന് വില 8 ണ. തപാൽകൂലി വേറെ.

                    വി. പി. വഴി അയയ്ക്കും.

          3 എണ്ണം ഒന്നായി മേടിക്കുന്നവർക്ക് തപാൽകൂലി മുതലായവ ഇളച്ചുകൊടുക്കും. ഒരു ഡജൻ വാങ്ങുന്നവർക്കു ( 2 കൊല്ലം ഗാറൻറിഉള്ള ) ഒരു ലോഹ ഘടികാരം ഇനാം ലഭിക്കും.

                                                                                   ബി. മുക്കർജി,

                                                                                   B. Mukerjee,

                                                                                    Vil. Shaibana P. O,

                                                                                  Nilganj, Dist. 24. Purgs.

You May Also Like