സാംകേതിക വിദ്യാപരീക്ഷ

  • Published on July 31, 1907
  • By Staff Reporter
  • 557 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 മദിരാശി സാംകേതിക പരീക്ഷയില്‍, "അഡ് വാന്‍സ്ഡ് സര്‍വേ" എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഇക്കുറി ആകക്കൂടി നാലുപരീക്ഷ്യന്മാര്‍ ജയംപ്രാപിച്ചവരില്‍, രണ്ടുപേര്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍കാരാണ്. ഇവരില്‍ ഒരാള്‍ നാഗരുകോവില്‍ ടെക്ക്നിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിട്ട്യൂട്ടില്‍ നിന്ന് മേല്പടി പരീക്ഷയ്ക്കു ചേര്‍ന്നിരുന്ന മിസ്തര്‍ കുമാരസ്വാമിപിള്ളയും, മറ്റേയാള്‍ പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും ചെംകോട്ടതാലൂക്കു സര്‍വ്വയരുമായ മിസ്തര്‍ എറണാകുളത്തപ്പന്‍പിള്ളയുമാണ്. ഒടുവില്‍പറഞ്ഞ ആള്‍ ഇക്കുറി "കെട്ടിടം" സംബന്ധമായ വേറൊരു വിഷയത്തിലും ജയംനേടിയിരിക്കുന്നു.

You May Also Like