മഹതികൾ

  • Published on October 06, 1909
  • By Staff Reporter
  • 210 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                   ബി  കല്യാണിഅമ്മ എഴുതിയത്.

                                        വില അണ 8   (കൂലി  1--ണ)

                                        തിരുവനന്തപുരം പഴവങ്ങാടിയിൽ

                                                        ബി. വി. ബുൿഡിപ്പോവിൽ

                                                                       ചോദിച്ചാൽകിട്ടും.

You May Also Like