വരിക്കാരറിവാൻ

  • Published on March 18, 1910
  • By Staff Reporter
  • 207 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

        സ്വദേശാഭിമാനിക്കു വരിപണം അയയ്ക്കുമ്പൊഴും ***********കിട്ടാതെ വരുന്ന  ********മാറ്റത്തെയും പറ്റിയും കത്തുകളെഴുതുമ്പൊഴും വരിക്കാർ അവരുടെ രജിസ്തർ നമ്പർ കൂടെ കുറിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനെ പലരും ഗൌനിക്കായ്ക നിമിത്തം, പലേ കുഴപ്പങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിരിക്കുന്നു.  ഇതു നിമിത്തം  പലരുടെയും മണിയാഡർ തുകകൾ പേരേടിൽ കൊള്ളിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെയുമിരിക്കുന്നു. മേലാലെങ്കിലും വരിക്കാർ അവരവരുടെ രജിസ്തർ നമ്പർ കാണിച്ച് വിവരത്തിന് എഴുതുവാൻ അപേക്ഷ.                                                                   -   മാനേജർ.

You May Also Like