ഈഗിൾ വാച്ഛ്

  • Published on December 10, 1908
  • By Staff Reporter
  • 784 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ഈഗിൾ വാച്ചുകൾ ... തുറന്ന മുഖമുള്ളവ ... താക്കോൽ വേണ്ടാത്തവ ... ലെവർ  സമ്പ്രദായം. ഒരിക്കൽ താക്കോൽ കൊടുത്താൽ 30 മണിക്കൂറോളം നടക്കും . കാഴ്ചക്ക് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. കൂട് നിക്കൾ , വെള്ളികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാകുന്നു . ഈഗിൾ എന്ന അടയാളം എല്ലാ വാച്ചുകളിലുമുണ്ട് . അമേരിക്കയിൽ തീർത്തവയാകുന്നു . 18 കാരറ്റ് പൊൻചങ്ങലയും രണ്ട്‌ കൊല്ലാതെ ഗാരന്ടീ പത്രവും കൂടി 3  ക 4 ണ  വില. തപാൽ കൂലി അടക്കം 3  ക 9   ണ മാത്രം.

സമ്മാനം - 12  വാച്ചുകൾ ഒന്നായി മേടിക്കുന്നവർക്കു ഒരു വാച്ഛ് സമ്മാനം നല്കപ്പെടുന്നതാണ് .

You May Also Like