ഈഗിൾ വാച്ഛ്

  • Published on December 10, 1908
  • Svadesabhimani
  • By Senior Editor
  • 408 Views

An advertisement for eagle watches appeared on Svadesabhimani dated December 10, 1908

ഈഗിൾ വാച്ചുകൾ ... തുറന്ന മുഖമുള്ളവ ... താക്കോൽ വേണ്ടാത്തവ ... ലെവർ  സമ്പ്രദായം. ഒരിക്കൽ താക്കോൽ കൊടുത്താൽ 30 മണിക്കൂറോളം നടക്കും . കാഴ്ചക്ക് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. കൂട് നിക്കൾ , വെള്ളികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാകുന്നു . ഈഗിൾ എന്ന അടയാളം എല്ലാ വാച്ചുകളിലുമുണ്ട് . അമേരിക്കയിൽ തീർത്തവയാകുന്നു . 18 കാരറ്റ് പൊൻചങ്ങലയും രണ്ട്‌ കൊല്ലാതെ ഗാരന്ടീ പത്രവും കൂടി 3  ക 4 ണ  വില. തപാൽ കൂലി അടക്കം 3  ക 9   ണ മാത്രം.

സമ്മാനം - 12  വാച്ചുകൾ ഒന്നായി മേടിക്കുന്നവർക്കു ഒരു വാച്ഛ് സമ്മാനം നല്കപ്പെടുന്നതാണ് .

You May Also Like