പുതിയ ദിവാൻ

  • Published on October 23, 1907
  • By Staff Reporter
  • 1144 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ഈ വരികൾ വായനക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിഷയീഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ, ദിവാൻ ബഹദൂർ പി. രാജഗോപാലാചാരി അവർകൾ, തിരുവിതാംകൂർ മന്ത്രിപദത്തെ പ്രാപിക്കാനായി, തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരിക്കുവാനിടയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. രാജഗോപാലാചാരി അവർകൾ, ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് ഇവിടെ വന്നുചേരുമെന്നാണ് അറിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യഭരണകാര്യത്തിൽ ജനഹിതൈഷി എന്നുള്ള കീർത്തിയോടുകൂടി, ശുഭമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ, ഈ നഗരത്തെ പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ മാന്യദേഹത്തിന്, തിരുവിതാംകൂറുകാരുടെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന്, ഈ പത്രിക, ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി ബദ്ധപ്പെട്ടുകൊള്ളുന്നു. രാജ്യത്തിൽ ഭിന്നവർഗ്ഗക്കാർക്കു തമ്മിൽ ദ്വേഷത്തെയും, തന്മൂലം പൊതുവിൽ ദോഷത്തെയും വളർത്തുന്നതായ തന്ത്രങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തും, സകലജാതിമതസ്ഥന്മാർക്കും ഏതവസ്ഥയിലുള്ളവർക്കും അവകാശസമത്വം, കർത്തവ്യസമത്വം, സൗജന്യസമത്വം എന്നിങ്ങനെയുള്ള തുല്യനിലകളെ കല്പിച്ചും രാജ്യതന്ത്രത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ തത്വങ്ങളെ സ്ഥിതീകരിക്കുന്നതിനു യത്‍നിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള പ്രശംസയെ, കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രികാര്യനിർവഹണത്താൽ, സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം, തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക്, തമോമയമായ രാത്രിയിൽ, അതിദൂരത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു മഹാദീപമായി പ്രകാശിച്ചുകാണപ്പെടുന്നു എന്നുതന്നെയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറവാനുള്ളത്. സ്ഥിതിസ്ഥാപകത്വത്തിൻ്റെ ഏറിയൊരു കാലത്തെപിടിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടാതെയും, ഉല്പതിഷ്ണസ്വഭാവത്തിൻെറ ലാഞ്ചനങ്ങളിൽ അടിപെട്ടും, ഇവ നിമിത്തം തന്നെ, ദൂഷ്യങ്ങളായ പൂർവാചാരങ്ങളാൽ ദൂഷിതമായും, നവീനകാല പരിഷ്കാരങ്ങളും പ്രാചീനാചാരങ്ങളും തമ്മിൽ വിജിഗീഷയോടെ നടത്തുന്ന സമരങ്ങളാൽ വ്യാകുലീഭവിക്കപ്പെട്ടും, ഈ അവസ്ഥാവിശേഷം അതിദൂരസ്ഥമായിപ്പോയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ, ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഭയജനകമായ് ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഴിമതികളാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ടും കാണപ്പെടുന്ന ഈ സംസ്ഥാനം, ഒരു രക്ഷാപുരുഷൻെറ ആഗമനത്തെ ആകാംക്ഷിക്കുന്നത് ആശ്ചര്യപ്രദമല്ലല്ലോ. തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനം രാജസേവകന്മാരുടെയും അവരെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെയും അഴിമതികൾക്കും പരിഷ്‌കൃതഭരണനയങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള  പോരാട്ടത്തിൽ ക്ലേശിച്ച്, അഴിമതികളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മോചനം ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാകയാൽ, മിസ്റ്റർ രാജഗോപാലാചാരി, ഒരു ദുർഘടമായ രാജ്യചരിത്രദിശയിലാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നതെന്നുള്ളതിൽ സന്ദേഹമില്ല. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ഇദ്ദേഹം, തൻ്റെ പുരോഗാമികളിൽ പലരാലും സാധിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഭരണദോഷപ്രമാർജ്ജനകൃത്യത്തെ, ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷംപോലെ സാധിക്കുമെന്നുതന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്നുനോക്കിയാൽ, രാജഗോപാലാചാരി അവർകൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരു മുഖ്യമായ സന്ദർഭത്തിലാണെന്ന് സന്തോഷിപ്പാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹിതങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഏറെക്കുറെ ഒന്നായി അറിയുന്നതിന്, സൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രജാസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ അഗ്രാസനാധിപത്യം വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഗുണലാഭമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് തർക്കമറ്റസംഗതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻെറ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ആവശ്യം വിഷയീഭവിക്കേണ്ടപലകാര്യങ്ങൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ ഇക്കുറി പ്രസ്താവിക്കാനിടയുണ്ട്. ഇവയെ മിസ്റ്റർ ആചാരി, ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുമ്പോൾ, തിരുവിതാംകൂറിലെ ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ ഉള്ള സങ്കടങ്ങളും, അസമത്വങ്ങളും മറ്റും ഗ്രഹിക്കുകയും,  ഇത്രയേറെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രചാരമുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ, ഭയങ്കരങ്ങളായ അപനയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വ്യസനിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഐശ്വര്യാഭിവൃദ്ധിയെ തടയുകയും, അപ്രകാരത്തിൽ പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന "ഊട്ടുപുര" മുതലായ വിഷയങ്ങൾ, മിസ്റ്റർ ആചാരിയുടെ പ്രജാക്ഷേമബുദ്ധിയെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്.ഇവയെപ്പറ്റി വഴിയേ പ്രസ്താവിക്കാമെന്ന് നീട്ടിവയ്ക്കയും മിസ്റ്റർ ഗോപാലാചാരിയുടെ ഭരണം, ഈ നാടുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻെറ പരിചയക്കുറവുകൊണ്ട് വല്ല ഭാഗത്തിലും, നന്യൂനമായിരുന്നാലും, പൊതുജനങ്ങളുടെ ഹിതത്തെ അനുവർത്തിച്ചും, പരിഷൂതങ്ങളായ ഭരണപ്രമാണങ്ങളെ അധിഷ്ഠാനമാക്കിയും നടത്തപ്പെടുന്നതായാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവിതാംകൂറുകാരുടെ ശാശ്വതമായ കൃതജ്ഞതയെ അർഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പുകൊടുക്കുകയും; അദ്ദേഹത്തിന്, തിരുവിതാംകൂറിനെ, അഴിമതിയിൽ നിന്നും ദുർഭരണത്തിൽനിന്നും ഉദ്ധരിക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടാക്കണമെന്നും ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനായി ഈ നാട്ടുകാരുടെ മനമഴിഞ്ഞ സ്വാഗതത്തെ ഞങ്ങൾ ഇതാ വീണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു.   

New Diwan

  • Published on October 23, 1907
  • 1144 Views

Even before these lines catch the attention of our readers, Diwan Bahadur P. Rajagopalachari will have reached Thiruvananthapuram to assume charge as the minister of Travancore. It has been notified that Mr. Rajagopalachari will arrive here in the evening today. This newspaper hastens to welcome him with contentment on behalf of the people of Travancore. It is at a time when Mr. Rajagopalachari has attained fame as a ruler, who fulfils the will of the people, that he enters this city in this auspicious time. His term in office as minister in Cochin State has earned him fame as a ruler who works tirelessly to eradicate hatred, which sows the seeds of trouble among different classes of people and as a conscientious ruler who guarantees equality in rights, duties, and state-guaranteed benefits for all regardless of the community or religion they belong to. We are delighted to state that his arrival at this moment will be a beacon to the people of Travancore. Having been caught in myriad problems such as remaining stuck in status quo, chasing the chimaera of ever-changing modernism, and mutually competing modern reforms and age-old customs etc, it should not be surprising that the people of Travancore are expecting the arrival of a saviour. The people of Travancore are already fed up with the tug of war between the king’s officials and their corrupt dependents on one side and the reformists on the other side. Since the people are intensely hoping to get out of rampant corruption somehow, there is no doubt that it is at a critical moment in the history of Travancore monarchy that Mr. Rajagopalachari is coming to take over as its minister.

At this juncture, we sincerely believe that he will certainly rectify the defects in governance, which none of his predecessors could successfully address. From one standpoint, Mr. Rajagopalachari can rightly take delight in the fact that it is at a solemn moment that he is making his entry into Travancore. Since the Travancore Assembly will soon be held under his chairmanship, he will be able to grasp the people’s wishes, grievances, and demands at one go. There can be no two opinions on this. It is most likely that the people’s representatives will make many statements in the assembly this time, drawing his urgent attention to them. It is our firm belief that when Mr. Rajagopalachari has listened to them, he will grieve over the pathetic conditions and inequalities stifling the lives of the people, and that too, in a state like Travancore, which is known for the strides it has made in the field of education. We further believe that Mr. Rajagopalachari will seriously look into issues connected with the “dining hall,” which has thwarted the progress of the state considerably; egged on by the need of the hour, his intellect, it is hoped, will devise newer methods to enhance the welfare of the people. While we withdraw for the moment promising to say more on this later, we are happy to make it known that if Mr. Rajagopalachari rules over the state, heeding the will of the people and the time-tested principles of governance, even though he may err in certain matters due to his unfamiliarity with the land and its people, he will certainly have a place in the hearts of the people of Travancore. We also pray to God to bless him with the inclination and power to lift Travancore from the quagmire of corruption and maladministration it has fallen into. We once again welcome him on behalf of the people of this land.


Translator
Ajir Kutty

K.M. Ajir Kutty is a writer, translator, and poet in Malayalam and English. He has won the M.P. Kumaran Memorial Award for Translation from the Kerala State Institute of Languages and the Jibanananda Das award for translation from the Kolkata based Antonym Magazine. He lives at Edava in Thiruvananthapuram District.

Copy Editor
Lakshmy Das

Lakshmy Das is an author and social innovation strategist from Kumily, Kerala. She is currently pursuing her PhD in English at Amrita University, Coimbatore. She runs Maanushi Foundation, a non-profit organization founded in 2020.

You May Also Like