പകുതിവില

  • Published on September 12, 1910
  • By Staff Reporter
  • 237 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                 സിസ്റ്റം റസ്തോപ്മേഡ് പേറ്റൻ്റ് 

                                                    ലെവർ വാച്ച്.

              ഈ ഘടികാരങ്ങൾ റസ്തോപ് സിസ്റ്റത്തിൽ യന്ത്രനിർമ്മിതങ്ങളാണ്. നവീനപരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം . ശരിയായ സമയം കാണിക്കും. ഏറ്റവും ബലമുള്ളവയാണ്. അഞ്ചുകൊല്ലത്തെ ഗാറൻറി. അസ്സൽ വില 5- രൂപ. ഇപ്പൊൾ പകുതിവിലയായ 2 ക. 8 -ണയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നു. തപാൽകൂലി മുതലായവ വേറെ.

       സൌജന്യം-  ഒരേ സമയം മൂന്നു ഘടികാരങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്കു തപാൽകൂലി മുതലായവ ഇളച്ചുകൊടുക്കും.

                                                               A. Chatterjee & Co.,

                                                              57-1 Sreegopal Mullick Lane 

                                                                      CALCUTTA.

You May Also Like