മഹതികൾ

  • Published on April 08, 1910
  • By Staff Reporter
  • 177 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

          [ ടി. ബി. കല്യാണി അമ്മയാൽ എഴുതപ്പെട്ടത്.]

                   ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില 8 -ണ നിരക്കിനെ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും ആവശ്യം പ്രമാണിച്ചു 4 -ണ യാക്കിയിരിക്കുന്നു.

                                                                                          പ്രസിദ്ധീകർത്താ.

You May Also Like