നോട്ടീസ്

  • Published on January 24, 1906
  • By Staff Reporter
  • 306 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തോവാള വരെയുള്ള താലൂക്കുകളിൽ "സ്വദേശാഭിമാനി" പത്രവരിപ്പിരിവിന് വീ. കൃഷ്ണപിള്ളയെ ബില്ലുകൾ സഹിതം അയച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മാന്യവരിക്കാർ അവരവർ അടയ്ക്കാനുള്ള വരിസംഖ്യ അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചു രസീതുകൾ വാങ്ങിക്കൊള്ളണമെന്നപേക്ഷ. 

                                                                                                                                                                                                                                         "സ്വദേശാഭിമാനി"

                                                                                                                                                                                                                                                     മാനേജർ  

You May Also Like