പുതിയ നോവൽ ഈസ്റ്റ് ലിൻ

  • Published on September 10, 1909
  • By Staff Reporter
  • 186 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ഇംഗ്ലീഷ് മൂലഗ്രന്ഥം എട്ടുലക്ഷം പ്രതികള്‍ വിററിരിക്കുന്നു. ശൃംഗാര വീര കരുണാദി നവരസങ്ങള്‍ ഇത്രത്തോളം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഇതര മലയാള നോവല്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വായിച്ചാല്‍ ബോധമാകും.

1ാംഭാഗം- ഈ ചിങ്ങം 1-നു-0

2ാംഭാഗം- താമസിയാതെയും - തയാര്‍

        ആകെ പുറങ്ങള്‍ 700- നു മേല്‍

 എങ്കിലും വില ഓരൊ ഭാഗം 1 രൂപ.

 ആവശ്യക്കാര്‍ ഇച്ഛാഭംഗപ്പെടാതെയിരിക്കണമെങ്കില്‍, മുന്‍കൂട്ടി പേര് രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്യണം.

                                                    എന്ന്, കേ . ജി. തമ്പി,

                                             സ്ക്കൂള്‍മാസ്റ്റര്‍             ചവറ.

You May Also Like