Dr. H. L. Batliwalla

  • Published on September 05, 1910
  • By Staff Reporter
  • 197 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                   ഡാൿടർ ബാററ്ളിവാലയുടെ മരുന്നുകൾ

         വിഷജ്വരം, ഇൻഫ്ളുവൻസാ, ലഘുവായ പ്ലേഗ് ഇവയ്ക്കു ജ്വരത്തിനുള്ള കൂട്ട്, അഥവാ, ഗുളികകൾ. വില 1 -ക.

     വിഷൂചികയ്ക്കു " കാളറാൾ ,, വില 1 ക.

           ' ഹേർടോൺ ' എന്ന കേശതൈലം വില 2 ക 8 ണ.

      സിരകളുടെ ക്ഷീണം, ശരീരബലഹീനത ഇവയ്ക്കു ടാണിൿപിൽസ് വില 1 ക 8 ണ.

   ദന്തശോധനചൂർണ്ണം. നാട്ടുമരുന്നുകളും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളും ചേർത്തുണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതു, വില അണ 4.

    മണ്ഡലകുഷ്ഠഹരം കുഴമ്പ് വില 4 അണ.

     ഇവ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടും, താഴെപറയുന്ന ആളോടും ചോദിക്കുക. എഴുത്തുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം.

                                       Dr. H . L . BATLIWALLA,

                             Worli Laboratory, Dadar, Bombay

You May Also Like