സ്റ്റാമ്പുകൾ

  • Published on September 15, 1909
  • By Staff Reporter
  • 244 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ തിരുവിതാങ്കൂർ, കൊച്ചി അഞ്ചൽ സ്റ്റാമ്പുകൾക്കു കൂടുതൽ വില കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറുണ്ട്.

                           സി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ, ആറ്റിങ്ങൽ.

                       തിരുവിതാംകൂർ , കൊച്ചി അഞ്ചൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ ( ഉപയോഗിച്ചവ ) വിലയ്ക്ക് എടുത്തുകൊള്ളാം. എന്ന് എൻ.റ്റി.

                                       C/O പി. ഏ. ആർ. തമ്പി ആൻ്റ് കമ്പനി,

                                                                                           തിരുവനന്തപുരം

You May Also Like