സ്വദേശി സാധനങ്ങൾ

  • Published on May 30, 1908
  • By Staff Reporter
  • 228 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

            പലതരത്തിലുള്ള ജവുളി, മഷിപ്പൊടി,  ചായനൂൽ, ചീപ്പ്.  ഇവ വി- പീ ബങ്കിയായി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ആവശ്യക്കാർ സ്റ്റാമ്പുസഹിതം എഴുത്തയ്ക്കണം.

                  സി. തിരുമാലുപിള്ള, മാനേജർ,

                             സ്വദേശി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ്

                                        കമ്മെർസിയൽ യൂണിയൻ.

                                           തിരുവിതാങ്കോടു.


You May Also Like