പരസ്യങ്ങൾ

  • Published on February 05, 1908
  • By Staff Reporter
  • 249 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                                 കേരളന്‍.

                                                                 മാസിക പത്രഗ്രന്ഥം.

                                             വില, ആണ്ടേക്കു 3 ക; മുന്‍കൂറു 2-ക.

                                                 കേരളന്‍ ആഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം.

                                                                                    മുസ്ലിം.

                                          മുഹമ്മദീയമലയാളമാസിക പത്രഗ്രന്ഥം

                                           വില ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് 1 രൂപാമാത്രം

                                               വക്കം, ചിറയിങ്കീഴ് - അഞ്ചുതെങ്ങ്.

                                                                                 ശാരദ.

                                               മലയാളസ്ത്രീജനമാസിക പത്രഗ്രന്ഥം.

                                                   വില, ഒരുകൊല്ലത്തേക്ക് 2- ക.

                                                                   "ശാരദ" വകുപ്പ്;

                                                          "സ്വദേശാഭിമാനി" പ്രസ്സ്;

                                                                                         തിരുവനന്തപുരം

                                                                     മദനസേനചരിതം.

                                                                പുതിയഗാനനാടകം.

                                                   വില 12 - ചക്രം                (7 - അണ)

                                            അഞ്ചല്‍കൂലി - 1- ചക്രം - (അരഅണ)

                                            ആവശ്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ അപേക്ഷിക്കണം.

                                                          ആര്‍. നീലകണ്ഠപ്പിള്ള,

                                                          മുന്‍സിഫ് കോടതിവക്കീല്‍ 

                                           കുന്നുമ്പുറം; വഞ്ചിയൂർ,  തിരുവനന്തപുരം

You May Also Like