മേൽത്തരം ഇരണിയൽ കസവുതരങ്ങൾ

  • Published on September 12, 1910
  • By Staff Reporter
  • 293 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                      സഹായം !  സഹായം !! സഹായം !!! 

       മേൽത്തരമായ കസവു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും 140 -ാം നമ്പർ വരെയുള്ള നൂൽ കൊണ്ട് നെയ്യിക്കുന്നതുമായ തുപ്പട്ടാ, കവണി, ദാവണി, പുടവ മുതലായവയും തത്ത, താമര, ദർപ്പത്തളം, അക്ഷരങ്ങൾ മറ്റു വിശേഷപ്പണികളടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങളും സകലജാതിക്കാർക്കും അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ അപേക്ഷ കിട്ടിയതുമുതൽ ഉദ്ദേശം 15- ദിവസത്തിനകം നെയ്യിച്ചു വി.പി. യായി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

                                                                                                      എന്ന്

                                                                         ഇ.എസ്സ്. മാധവൻപിള്ള

                                                                               സ്വദേശവസ്ത്രവ്യാപാരം.

                                                                          ഇരണിയൽ.  ( നെയ്യൂർ പോസ്റ്റ് .)                                                                                                              

You May Also Like