ശ്രീമൂലരാമവർമ്മ പുസ്തകാവലി

  • Published on July 25, 1908
  • By Staff Reporter
  • 244 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 എക്സര്‍സൈസ് പുസ്തകങ്ങള്‍

ഈ എക്സര്‍സൈസ് പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കു തുല്യമായി മറ്റൊന്നില്ലാ.  ഇവ പ്രത്യേകം നല്ല കവടിയിട്ട കടലാസുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ്.  ശ്രദ്ധവച്ച് വരയിട്ടിട്ടുള്ളവയും, കട്ടിയും അഴകുമുള്ള പുറങ്കടലാസിട്ടു കെട്ടീട്ടുള്ളവയും ആണ്. മുന്‍പുറത്ത് തിരുവിതാംകൂര്‍ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ ഛായ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

        ഈ പുസ്തകാവലി ബഹുജനങ്ങളുടെ പ്രീതിയെ നേടിയിരിക്കുന്നു : വാധ്യാന്മാര്‍ , പാഠശാലാ മാനേജര്‍മാര്‍, സംസ്ഥാനത്തിലെ മറ്റുള്ള വിദ്യാഭ്യാസാധികാരികള്‍ എന്നിവരുടെ അഭിനന്ദനവും സഹായവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ കടലാസിന്‍റെ മെന്മയും, പുറങ്ങളുടെ എണ്ണവും, കാഴ്ചയിലുള്ള മനോഹരത്വവും ചിന്തിച്ചാല്‍, ഈ വിലയ്ക്കു ഇതിനെക്കാള്‍ മെച്ചമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ കിട്ടുകയില്ലാ.

                                               പുസ്തകങ്ങളുടെ  ലിസ്റ്റ്

            1- ാം നമ്പര്‍              40 പുറം                                  ...                       വില ചക്രം ഒന്ന്.

             2- ാം നമ്പര്‍            20 പുറം                                   ...                       ,,         ചക്രം രണ്ട്.

            3 -ാം നമ്പര്‍             160 പുറം                                ...                       ,,        ചക്രം നാല്.

            8 -ാം നമ്പര്‍              60 പുറം (ചതുരശ്രറൂളിട്ടത് )           ,,        ചക്രം  രണ്ട്.

               ഈ പുസ്തകാവലിയിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന നമ്പര്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ താമസിയാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അവ,  കട്ടിയുള്ള കാര്‍ഡ് ബോര്‍ഡുകൊണ്ടു പുറംകെട്ടി മുഴുവന്‍ ക്യാലിക്കൊ പൊതിഞ്ഞവയും, അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കു തങ്കരേഖയിട്ടവയും ആകുന്നു.

           4 -ാം നമ്പര്‍           240 പുറം                           6 -ാം നമ്പര്‍                  400 പുറം.

           5 -ാം നമ്പര്‍           320 പുറം                           7 -ാം നമ്പര്‍                   500 പുറം.

    എ. ആര്‍. പിള്ള ആന്‍ഡ് കമ്പനി.

       തിരുവിതാംകൂര്‍ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ തിരുവുള്ളത്താല്‍ നിയമിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകവ്യാപാരികള്‍, പ്രസിദ്ധീകര്‍ത്താക്കന്മാര്‍, ലേഖനസാമഗ്രീവിക്രയികള്‍.

    ഇന്ത്യാഗവര്‍ന്മേണ്ടു വക പുസ്തകങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുവാന്‍ എജണ്ടന്മാര്‍;

                                                                                           തിരുവനന്തപുരം.

      


You May Also Like