പരീക്ഷ ഭ്രാന്ത്

  • Published on December 26, 1906
  • By Staff Reporter
  • 472 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

തിരുവിതാംകൂർ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ ഈയിടെ പരീക്ഷഭ്രാന്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുവെന്ന് കാണുന്നു. ആണ്ടവസാനമാകുമ്പോൾ, പ്രാഥമിക പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ തുടങ്ങി കോളേജ് വരെ എല്ലാ പാഠശാലകളിലും, വ്യത്യസ്‌തമില്ലാതെ, "കംപാരറ്റീവ്" എന്നോ "ആനുവൽ" എന്നോ പേര് വിളിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ മുറക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം, കോളേജ് ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്നപോലെതന്നെ, പ്രാഥമികവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കേവലം ഉത്തരമെഴുത്ത് സമ്പ്രദായത്തിലാണ് നടത്തി വരുന്നത്. സർവ്വകലാശാലകളിലെ ഉന്നത പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിന്മണ്ണം, പ്രാഥമികപാഠശാലകളിലും ഉത്തരമെഴുത്ത് സമ്പ്രദായത്തിൽ പരീക്ഷനടത്തുന്നത്‌. വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് ഗൗരവമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുമെന്നോ, വിദ്യാഭ്യാസരീതിക്ക് ന്യൂനതയില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുമെന്നോ, പള്ളിക്കൂടം വാദ്ധ്യാന്മാരുടെ ജോലിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് തോതായിരിക്കുമെന്നോ മറ്റോ ധരിച്ചിട്ടാണ് ചില ഇൻസ്‌പെക്ടർമാർ ഇതിൽ ഭ്രമിച്ച് ചാടി വീണിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ, തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രാഥമികവിദ്യാർത്ഥികളായ ബാലികാബാലന്മാരെല്ലാം, രാസശോധകൻെറ പ്രയോഗശാലയിൽ കാണപ്പെടാവുന്ന സമ്മിശ്രവസ്തുക്കളടങ്ങിയ ഓരോരോ പാത്രങ്ങളെന്നോണം, ശോധനാധീനങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളറിയുന്നു. ഈ പരീക്ഷാസമ്പ്രദായത്തെ പറ്റി അല്പം ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്.

പരീക്ഷയുടെ ഉദ്ദേശ്യം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജ്ഞാനസഞ്ചയത്തെയും ആലോചനാശക്തിയെയും നിർണ്ണയിക്കയാണെന്നുള്ളതിനെ ഞങ്ങൾ വിസംവദിക്കുന്നില്ല. പാഠശാലകളിൽ ആണ്ടുതോറും എന്തു മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അളവെടുക്കുവാനാണ് പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിൻെറ ഉദ്ദേശ്യമെന്നല്ല ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. മേല്പറഞ്ഞതിന്മണ്ണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജ്ഞാനസഞ്ചയത്തെയും ആലോചനാശക്തിയെയും അറിയുകയാണ് ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് അറിയുന്നപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിലേക്ക് പ്രാപ്തിയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നുള്ള സംഗതിയെ സിദ്ധവൽക്കരിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പ്രാപ്തി എപ്പോഴാണുണ്ടാകുന്നത്? അവർക്ക് ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി പറയത്തക്കവിധം കുറെയെങ്കിലും ജ്ഞാനസഞ്ചയം ലഭിക്കയും, ആലോചനാശക്തിയെ പരിശീലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ, പ്രാഥമികമധ്യമ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പഠിത്തം കഴിയേണ്ടതാണ്.അപ്പോഴല്ലാതെ അവരുടെ മനസ്സിന് അല്പമെങ്കിലും പാകം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആ പ്രായത്തിൽ, അവർക്ക് പുതിയ വിചാരങ്ങളെ സ്വരൂപിക്കുവാനും, ഒന്നായി കൂട്ടിക്കെട്ടാനും, അവയെ സംസാരഭാഷയിലും എഴുത്തുഭാഷയിലും പകർത്താനും സാധിക്കുന്നു. അതിനുമുമ്പ്, അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ ശിഥിലങ്ങളായിരിക്കയും, അവയെ യാതൊരു വിധത്തിലെങ്കിലും ബന്ധിക്കാനോ ശരിയായി എഴുതിഫലിപ്പിക്കാനോ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, പഠിക്കുന്നതിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം. ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ആലോചനാശക്തിയെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും ആണെന്നുള്ള ബോധത്തിൻമേലല്ലാതെ, പരീക്ഷക്ക് കീഴടങ്ങാനാണെന്നുള്ള ധാരണയിന്മേൽ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി പരിപൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടാതെ, പരീക്ഷയെ മാത്രം ലാക്കാക്കുന്നതാകുന്നു. ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉത്തരമെഴുത്ത് സമ്പ്രദായത്തിൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട്‌  ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടല്ല. അവരുടെ അവ്യവസ്ഥിതങ്ങളായ മനോഗതങ്ങളെ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്ലേശങ്ങളും, എഴുതി ഫലിപ്പിക്കേണ്ട നിർബന്ധത്തിൻെറ ബോധം കൊണ്ട് മനസ്സിനുള്ള വ്യാകുലതയും, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസഗതിയെ വികലമാക്കുകയല്ലാതെ, നിർബന്ധമാക്കുകയില്ല. അവരുടെ കൈയെഴുത്ത് തന്നെയും ദോഷപ്പെടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻെറ ഉദ്ദേശ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള യഥാർത്ഥമായ ബോധം മാറിപ്പോകുന്നു. അവർ കേവലം യന്ത്രങ്ങളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ പ്രകൃതിയെ പ്രേക്ഷിച്ച് അറിയേണ്ട സംഗതികളെ അറിഞ്ഞ് ജ്ഞാനസഞ്ചിയെ വീർപ്പിക്കുന്നതിന് നോക്കാതെ, പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള ഏതാനും വാക്കുകളെയും വാചകങ്ങളെയും, അവയുടെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാതെയും, വാസ്തവീകരിക്കാതെയും, ഉരുവിടുന്നു. അവർക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തേ ഉണ്ടാകേണ്ടതും അവരെ ജീവിതപഥത്തിൽ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതുമായ ഉത്സാഹശക്തിയെ മന്ദിപ്പിക്കുകയും കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങൾ പലതും പ്രസ്താവയോഗ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ബാലവിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിനെ നിർബന്ധമായി വളരുവാൻ അനുവദിക്കുകയും, അത് വളരുകയും ചെയ്ത ശേഷമല്ലാതെ, അതിനു മുമ്പ്, പരീക്ഷകൻെറ കത്രിക പ്രയോഗിക്കുന്നത് യുക്തമല്ല. ഒരു ചെടിക്ക് ഏതാനും ചില ഇലകൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ കത്രികകൊണ്ട് കണ്ടിച്ച്  വിടുകയും വീണ്ടും പല ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിച്ച് പോഷകസാധനങ്ങളെ സമാഹരിച്ച് ഏതാനും ഇലകൾ കൂടെ വിടരുമ്പോൾ വീണ്ടും കത്രിക പ്രയോഗിക്കുകയും, നിയതകാലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഈവിധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ചെടിക്ക് പ്രകൃത്യായുണ്ടാകാവുന്ന പരിപുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതല്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ വളർച്ച ക്ലിഷ്ട ഗതിയിലായിരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, ചെടിക്ക് നല്ലവണ്ണം വളർച്ച അനുവദിച്ച് ധാരാളം ഇലകൾ വിടർന്ന്, ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി, പോഷകസാധനങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിന് ധാരാളം പരിചയം സിദ്ധിച്ച് ചെടിക്ക് ഒരു "പൊലിമ" ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് കത്രിക പ്രയോഗമെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ സ്ഥിതി നന്നായി വരുമെന്നതിന് സന്ദേഹമില്ല. ബാലവിദ്യാർത്ഥികളെയോ മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയോ ഉത്തരമെഴുത്ത് പരീക്ഷാ  സമ്പ്രദായത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന  ചോദ്യം മേൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പ്രാഥമിക പാഠശാലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉത്തരമെഴുത്ത് സമ്പ്രദായത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തിക്കൂടെന്നാണ് മാനസികശാസ്ത്രത്തെ അനുസരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിലെ റെയിഞ്ച് ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരും, അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ്പെക്ടർമാരും സ്കൂൾ ഹെഡ്‌മാസ്റ്റർമാരും  ഈ സംഗതിയെ നല്ലവണ്ണം ഓർക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

ഇനിയും, പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള മറ്റൊരു തരക്കേട്‌, പഠിപ്പിക്കുന്ന വാദ്ധ്യാന്മാരെ പരീക്ഷകന്മാരാക്കുന്നതിന് പകരം, പുറമെയുള്ളവരെക്കൊണ്ട് വന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജ്ഞാനത്തെ ശോധന ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് . ഇത് ഒരു വലിയ ദോഷത്തിന് കാരണമാകുന്നു. വാദ്ധ്യാന്മാർ കുട്ടികൾക്ക് ജ്ഞാനം വർധിപ്പിക്കണമെന്നും ആലോചനാശക്തിയെ വ്യായാമം ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തെ മറക്കുകയോ, അപ്രധാനമായി ഗണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട്, അവർക്ക് ശമ്പളക്കൂടുതലിനും ഉദ്യോഗക്കയറ്റത്തിനും യോഗ്യത അധികമാക്കാൻ വേണ്ടി, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിജയപ്പട്ടിക വലുതാക്കുന്നതിന് യത്നിക്കുകയും, അതിലേക്കായി പരീക്ഷ ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നോട്ടുകളും സൂത്രങ്ങളും ഉരുവിടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പാഠശാലകളിലും മഹാപാഠശാലകളിലും ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസരീതികളെയും പരീക്ഷാസമ്പ്രദായത്തെയും പറ്റി, ഈയിട, മിസ്റ്റർ താതയുടെ "ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്" എന്ന നവീന ശാസ്ത്രശാലയെ വ്യവസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ശീമയിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലുരിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ എം. ഡബ്ലിയു ട്രാവേഴ്സ്  പണ്ഡിതൻ, "മദിരാശി മെയിൽ" പത്രത്തിൻെറ ബാംഗ്ലൂർ പ്രതിനിധിയോട് ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച അഭിപ്രായം ആദരണീയമായിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ, ലണ്ടൻ സർവ്വകാലാശാലകളുടെ മാതൃകയിലുള്ളവയാണല്ലോ. ലണ്ടൻ സർവകലാശാലകളുടെ പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറുകയും, പുതിയവ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാലം കുറെ കഴിയുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ, വാദ്ധ്യാന്മാരെ കൂടാതെ പരീക്ഷ നടത്തുക എന്നുള്ള ഏർപ്പാടില്ല. വാദ്ധ്യാന്മാരാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. പുറമെ നിന്ന് പരീക്ഷകനും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ പഠിപ്പിൻ്റെ അനുഗാമിയാണ് പരീക്ഷ എന്നു ഗണിക്കുന്നതല്ലാതെ, പരീക്ഷയുടെ അനുഗാമിയാണ് പഠിപ്പ് എന്ന് ഗണിക്കുന്നില്ല. ഇതിൻെറ അർത്ഥം എന്തെന്നാൽ, പഠിപ്പിൻ്റെ യോഗ്യതാ പൂർത്തിയെ അറിവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നതെന്നും; പരീക്ഷയെ ലക്ഷ്യമായി കരുതിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കയല്ല ചെയ്യുന്നതെന്നും ആകുന്നു. ഇതിലേക്ക്, വാദ്ധ്യാർ കൂടി പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ഏർപ്പാടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം. പുറമെ നിന്ന് വരുന്ന പരീക്ഷകൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന ആളായി ഗണിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ, പുറമെ നിന്ന് പരീക്ഷകനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് തന്നെയും, അമേരിക്ക, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സർവകലാശാലകളിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ അവരുടെ വാദ്ധ്യാർകൂടെ പരീക്ഷകനായിരിക്കണമെന്നാണ് പ്രൊഫസർ ട്രാവേഴ്സ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പ്രദായപ്രകാരം വാദ്ധ്യാർ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാവുന്നതേയുള്ളു; വാദ്ധ്യാന്മാരുടെ ചരക്കുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ്. ചരക്കുകളുടെ നന്മതിന്മകൾ അനുസരിച്ച് വാദ്ധ്യാർക്കും അയാളുടെ പാഠശാലക്കും ഒരു പേര് കിട്ടുന്നു. ചരക്ക് മെച്ചമില്ലെങ്കിൽ, കച്ചവടക്കാരൻെറ തൊഴിലിന് ഇടിവുണ്ടാകുമെന്നുള്ള പക്ഷം പേര് നന്നാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചരക്ക് നന്നാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണല്ലോ. ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകളിൽ പരീക്ഷയുടെ ബഹളം ക്രമത്തിലധികം ഉണ്ടെന്നാണ് മേല്പടി പ്രൊഫസർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻെറ ഗതിയെ അല്ല, പരീക്ഷയെയാണ് ലക്ഷ്യമായി പിടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണ മാറിയാലല്ലാതെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നന്നാകുന്നതല്ല. 

പ്രാഥമികപാഠശാലകളിൽ എന്നു മാത്രമല്ല, മധ്യമ പാഠശാലകളിൽ കൂടെയും ഉത്തരമെഴുത്ത് സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള പരീക്ഷ പാടില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. പുറമെ നിന്നുള്ള പരീക്ഷകന്മാരെ നിശ്ചയിച്ച് ചോദ്യപത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി, സംസ്ഥാനമൊട്ടുക്കോ, ഖണ്ഡമൊട്ടുക്കോ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ താരതമ്യ പരീക്ഷക്ക് അടിമപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ അദ്ധ്യാപനസമ്പ്രദായത്തെ നന്നാക്കി വച്ച് കൊണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരവരുടെ വാദ്ധ്യാന്മാർ തന്നെ പരീക്ഷിക്കയും, അത് കഴിവുള്ളിടത്തോളം വാചാ സമ്പ്രദായത്തിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമമായുള്ളത് ആണ്ടു മുഴുവൻ വേണ്ട അറിവുകളെ നൽകിയ ശേഷം, ബാലവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ അറിവുകൾ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിവാൻ ഒരു “കണക്കുതിട്ടപെടുത്തൽ” ആയിട്ട്,   വാചാചോദ്യവും, വാചാഉത്തരവുമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായാൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷയുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുവാൻ ഇടവരുന്നതല്ല; അവർക്ക് സ്വച്ഛന്ദമായ മനോവികാസത്തിനും, ജ്ഞാനവർദ്ധനവിനും സൌകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കയും    ചെയ്യും. ഈ സമ്പ്രദായം തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കയാണ് ഉചിതമായുള്ളത്. ഇവിടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ പലരും ഒരുമാതിരി ഇടുങ്ങിയ മാനസിക മണ്ഡലത്തിൽ കിടന്ന് ചുറ്റുമുള്ള പരിഷ്‌കൃത സമ്പ്രദായങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ്യാതെ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നവരാണെങ്കിലും, ചിലർ പരിഷ്‌കൃത സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചേ തീരു. തെക്കൻ റെയിഞ്ച് സ്കൂൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർ. സി. കൃഷ്ണപിള്ള അവർകൾ (ബി.എ.) തൻ്റെ ദേശസഞ്ചാരത്തിലുള്ള പരിചയംകൊണ്ടും ഇതരരാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളെ വായിച്ചറിഞ്ഞും ബാലവിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസിക വൃത്തിക്ക് ഈ വിധം പ്രവൃത്തിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞ്, അതിന്മണ്ണം നടത്തുവാൻ യത്നിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പരീക്ഷ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പരിഷ്‌കൃതവ്യവസ്ഥയെയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, അതിന്മണ്ണം നടത്തുവാനാണ് തൻ്റെ റെയിഞ്ചിൽ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിനെ മറ്റുള്ളവരും അനുകരിക്കട്ടെ.         

Exam Frenzy

  • Published on December 26, 1906
  • By Staff Reporter
  • 472 Views

The Travancore Department of Education has been in the grip of a mad rush for examinations of late. Exams that are called either ‘Comparative’ or ‘Annual’ are conducted on a regular basis at the end of the academic year right from primary schools to colleges. As with college students, exams for primary school children too follow the written examination pattern. It seems that some inspectors are under the delusion that conducting written examinations for primary school students at par with university exams will help enhance the importance of the work being done by education managers or will go on to prove that the system of education being followed is far from defects. They might even think that this ‘exam fever’ could be used as a yardstick for measuring the performance of school teachers as well. We have come to know that in the past few days all primary school students in the state of Travancore were being subject to experiments as though they were disparate substances being put in petri dishes in a chemist’s laboratory. We are of the opinion that some criticism of the current examination system will not be unwarranted here.

We do not dispute the fact that exams are conducted to test the ability of students to think over and answer on the basis of what they have learnt. The moot question here is ‘when do students acquire such a body of knowledge that equips them to give cogent written answers on questions being asked?’ If students are to give reasoned answers based on acquired knowledge and power of thinking, they must have at least satisfactorily completed primary education. It is when they have finished primary education that they can be said to have attained some kind of maturity. At that stage, they will be able to think up new ideas and present them coherently in written and spoken form. Prior to that stage, their thoughts will be scattered. If at all they have any, they will not be able to provide coherent answers. Not only that, students who attend schools with the assumption that proving one’s ability in passing exams is the aim of learning, are likely to give the actual process of acquiring knowledge the go by. They will be drawn towards fulfilling the goal of taking exams alone. The drawbacks of conducting written exams for little children cannot be counted on one’s fingers. The difficulties of giving expression to their stray thoughts apart, primary school students are made to withstand the mental pressure for a task they are not fit to accomplish. Rather than making education an obligatory duty, this will make children think of it as something bizarre. The quality of their handwriting itself will be affected and remain illegible. The very goal of education will go off target. Consequently, the children will function like machines. Without being able to focus on filling their bags of knowledge with nuggets of information gathered by observing nature, they are bound to mechanically recite certain words and sentences, failing to actualise the real meaning contained in them. Such an aimless approach to learning and examination will naturally result in a dampening of the spirit and enthusiasm for education in children. Many such drawbacks are worthy of being mentioned here. It is not fair to put the scissors of the examiner to use without allowing the intellect of young children to grow properly. If a plant is pruned or sheared whenever new leaves sprout, its growth will be stunted. On the other hand, if it is given water and manure and allowed to grow and branch out with foliage, an occasional pruning will make it look elegant.

Who qualifies best for written exams, little children or senior students? This question can be decided on the basis of the foregoing analogy. Educationists well versed in psychology are against exposing primary school children to written examinations. The range inspectors, assistant inspectors and school headmasters in the state of Travancore are better advised to take this fact into account.

Instead of appointing teachers as examiners, it is seen that people from outside are made to test the level of knowledge that students have acquired. This is another lacuna in the exam system being followed in the state. Obviously, this practice has created a whole class of teachers who are negligent about teaching but are content with giving notes and formulae with an eye on getting inflated exam results. In this context it is worth remembering an opinion expressed by Prof. M. W. Travers, a European scholar who was in Bangalore recently in connection with the founding of the Tata Indian Institute of Science, in an interview with the Bangalore correspondent of Madras Mail daily. His opinion is summarised as follows: 'Indian universities are modelled after London universities. It is a long time since universities in London have replaced the old system with a new one. The practice of conducting exams without teachers has long ceased since. Now, exams are conducted by teachers themselves; but there is an external examiner as well. However, examinations are conceived of as something that follows teaching/learning and not vice versa. What this means is that exams are conducted to gauge how fruitful teaching had been in inculcating knowledge; in other words, teaching is not carried out by setting exams as its ultimate goal. The system in which teachers themselves are examiners envisages this. External examiners must be considered as representing the people at large. But it may be noted that universities in America, Germany and France have not endorsed the practice of employing external examiners. Under the system being followed now, the teacher passes off as a merchant and the students are commodities that the teachers are dealing in. If the commodity is not of good quality, then it follows that in order to brighten business prospects, the merchant has to resort to taking steps towards improving their quality.’ It is clear from the aforementioned observation that Prof. Travers points to the debilitating effect that an overdose of exams has had on Indian universities.

Well, we are of the view that oral exams are unwarranted not only for primary school but also for middle school. What is required at the moment are measures aimed at improving teaching and oral exams being conducted for junior students by respective teachers, wherever possible. This is far better than subjecting all students to state wide or educational district wise ‘comparative examinations’ based on question papers set by external examiners. A viva-voce (oral) examination by way of assessing what has been learnt by the children during the year will free them from the rigours of written exams. Not only that, such an approach will pave the way for their mental development and facilitate knowledge acquisition. It will be appropriate for the Travancore Education Department to adopt this system across all classes. Although many of our educationalists are myopic, there are some, at least, who are all for educational reforms. We know that Southern Range Inspector C. Krishna Pillai B.A., from his knowledge of educational reforms across multiple countries and vast experience of travelling to several of them, works sincerely for the mental development of little children. We are delighted to state that in the conduct of exams, too, he has adopted the reformed system and has given orders for implementing the same in schools under his jurisdiction. Let others also emulate it.


You May Also Like