നോട്ടീസ്

  • Published on September 23, 1908
  • By Staff Reporter
  • 240 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                       "വിദ്യാവിനോദിനി"

സി. പി. അച്യതമേനോന്‍  അവര്‍കള്‍ ബി ഏ പത്രാധിപരായിരുന്ന കാലത്തെ "വിദ്യാവിനോദിനി,,യിലെ ഏറ്റവും നല്ലതായ ലേഖനങ്ങള്‍, എസ് പരമേശ്വരയ്യര്‍ എം എ ബീ എല്‍, ഒ എം ചെറിയാന്‍ ബി എ  എല്‍ റ്റി, കെ പരമേശ്വരന്‍പിള്ള, സി എസ് ഗോപാലപ്പണിക്കര്‍ ബി ഏ, ജി രാമമേനോന്‍ എം എ മുതലായവര്‍ ചേര്‍ന്ന കമ്മിറ്റിക്കാര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത്  കേരളവര്‍മ്മവലിയകോയിത്തമ്പുരാന്‍ തിരുമനസ്സിലെ അവതാരികയോടും, കൊച്ചിരാമവര്‍മ്മ കൊച്ചു തമ്പുരാന്‍ തിരുമനസ്സിലെ മുഖവുരയോടുംകൂടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 'ഗദ്യമാലിക, ഒന്നാംഭാഗം. ഡെമ്മിവലിപ്പത്തില്‍ 220പുറം. വില ക 1. തപാല്‍കൂലി പുറമേ. ആവശ്യമുള്ളവര്‍ ഉടന്‍ അപേക്ഷിക്കണം.

                                  അമരുകശതകം മണിപ്രവാളം.

 കേരളവര്‍മ്മവലിയകോയിത്തമ്പുരാന്‍ തിരുമനസ്സില്‍നിന്നും മണിപ്രവാളമായി തര്‍ജ്ജമചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം മാവേലിക്കരെ ഉദവര്‍മ്മതമ്പുരാന്‍ ബി ഏ തിരുമനസ്സിലെ നോട്ടോടുകൂടി അച്ചടിച്ചുവരുന്നു. തുലാമാസം 13-ാംതിയതിക്ക് മുമ്പില്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അതിന്‍റെ ആദ്യവിലയില്‍ നിന്ന് കുറച്ച് 8 ണയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. മൂന്നാം പുരുഷാര്‍ത്ഥവും സാഹിത്യരസികത്വവും അനുഭവിയ്ക്കേണ്ടവര്‍ വില കൊടുത്തുവാങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നതല്ലാ.

                                                               ശബ്ദശോധിനി.

 വലുതാക്കിയും പരിഷ്കരിച്ചും പുതിയതായി അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വില അണ 9. ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വലുതായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ മലയാളത്തിലെ ആദിമഹാകാവ്യമായ ശ്രീരാമചന്ദ്രവിലാസം, കവികുലശിരോമണിയായ കേരളവര്‍മ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാന്‍ തിരുമനസ്സിലെ കൃതികളായ ശ്രീപത്മനാഭപദപത്മശതകം അന്യാപദേശം മുതലായ കൃതികളും വില്പാന്‍ തെയ്യാറുണ്ട്.

                                                                                    ബി- വി- ബുക്‍ഡിപ്പോ.

                                                                                                തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like